Голямата тайна на синдикатите и работодателите

Преди няколко месеца започнахме анализ на тристранното сътрудничество в България и как то влияе на пазара на труда. Изследвайки социалния диалог в страната, трябваше да обърнем внимание и на действащите социални партньори, които определят политиките чрез обсъждания в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тъй като няма публична информация за техните параметри, решихме да поискаме данните чрез Закона за достъп до обществена информация. Става въпрос за няколко цифри – брой на членовете, брой на местните органи и брой на икономическите дейности, които са представени чрез дадената синдикална или работодателска организация. В момента организациите, които са обявени за представителни, са шест – две синдикални (КНСБ и КТ „Подкрепа“) и четири работодателски (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ).

Да, обаче тези данни очевидно са голяма тайна и всички опити да ни бъдат предоставени се оказаха безуспешни. Дори номинирахме този случай за годишните награди за принос в областта на свободата на информация на Програма Достъп до информация в категорията „Най-абсурден/смешен случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до информация“.

Историята започна преди повече от три месеца и е важно е да се отбележи, че продължаваме усилията си институциите да предоставят тези толкова крити данни.

 

Ето и какво стана стъпка по стъпка

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) поиска от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) „Конкретните данни, които доказват представителност на организациите на работодателите и организациите на работниците и служителите за последните три проведени процедури според действащото тогава законодателство и приключили с решения за признаване на представителност на Министерски съвет от 5 април 2004 г., 14 декември 2007 г. и 26 юли 2012 г.”

Стъпка 1: Заявлението за достъп до информация беше изпратено с електронен подпис на адреса, който е посочен в Заповедта за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от МТСП на 10 юли 2013 г. с молба входящият номер да бъде изпратен на електронна поща.

Стъпка 2: След като не получихме входящ номер се обадихме в МТСП и се оказа, че заявлението на е получено на посочената в Заповедта на министъра електронна поща. Служител на МТСП ни посочи друг адрес, на който трябва да пратим заявлението.

Заявлението беше изпратено и съответно получено на „правилната” електронна поща на 11 юли 2013 година.

Стъпка 3: На 17 юли 2013 г. беше получен отговор от МТСП, който гласеше, че исканата информация засяга интересите на трети лица и е необходимо съгласието им за предоставянето й. Затова на основание чл. 31 от Закона за обществена информация (ЗДОИ) са изпратени писма, с които се иска тяхното съгласие. Решението е за удължаване срока за изготвяне на исканата информация с четиринадесет дни, считано от 25.07.2013 година.

Стъпка 4: На 8 август 2013 г. ИПИ получава отговор, че МТСП разполага с информация за проведената процедура през 2012 г. (не и за предишните процедури) и само една от шестте организации е дала изрично съгласие за предоставяне на данни, т.е. ИПИ получава ЧАСТИЧЕН достъп до обществена информация.

Стъпка 5: ИПИ получава частичния достъп до информацията – данните на АИКБ за последната процедура за признаване на представителност.

Стъпка 6: На 22 август 2013 година ИПИ праща второ заявление до МТСП по ЗДОИ, с което се иска достъп до същата информация само от последната проведена процедура и с изключение на получената информация от предоставения частичен достъп. Във второто заявление изрично се посочва, че тази информация е обществена и следва да бъде предоставена без ограничения, дори при липса на съгласието на евентуално засегнато трето лице. В Кодекса на труда (КТ) е заложен принципът на прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35 (чл. 36, ал. 5, т. 2 от Кодекса на труда). Освен това, статусът „представителни организации на работниците и служителите и на работодателите” предоставя редица права и задължения на съответните организации, сред които и участието в упражняването на държавна власт (напр. чл. 3 – чл. 3е от КТ). Решенията на съветите за тристранно сътрудничество се взимат след задължителното съгласие на представителните организации (чл. 3д, ал. 4 от КТ). Също така, според чл. 3е, ал. 2 от КТ„разходите по дейността на съветите за тристранно сътрудничество са за сметка на съответните държавни и общински органи, участващи в тях”, т.е. тази дейност на представителните организации е финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и следователно те са задължени субекти по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ. Тук приложение намира първата хипотеза на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, а и заради наличието на надделяващ обществен интерес, приложение намира и втората хипотеза на същата разпоредба. Търсената информация търси повишаване на прозрачността и отчетността на МТСП и представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в приложение на чл. 36, ал. 5, т. 2 от КТ във връзка с § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. В случая съгласието от трето лице за предоставяне на информацията не е необходимо.

Търсената информация представлява обществена такава и липсват други ограничения на достъпа до нея, както и МТСП признава в свое Решение РД05-86 от 08.08.2013 г. Следователно информацията трябва да бъде предоставена.

Стъпка 7: На 30 август 2013 г. ИПИ получава отговор от МТСП, в който отново се посочва, че  исканата информация засяга интересите на трети лица и е необходимо съгласието им за предоставянето й. Затова на основание чл. 31 от Закона за обществена информация (ЗДОИ) са изпратени писма, с които се иска тяхното съгласие. Решението е за удължаване срока за изготвяне на исканата информация с четиринадесет дни, считано от 06.09.2013 година.

Стъпка 8: На 23 септември 2013 г. МТСП изпраща отговор, с който отново отказва исканата информация. Отговора гласи, че „действително поисканата информация е от обществена важност и значимост, но това в никаква степен не означава обаче, че е възможно да бъдат преодолени нормативноустановените изисквания за защита на данните, отнасящи се до правата и интересите на трети лица”.

Стъпка 9: На 1 октомври 2013 г. ИПИ изпраща заявление до Министерски съвет за данните на обявените за представителни организации при предишните две процедури от 2004 и 2007 година, тъй като МТСП вече отговори, че няма данни за тях (виж Стъпка 4).

Стъпка 10: На 9 октомври 2013 г. Министерски съвет (МС) изпраща отговор, който гласи, че данните не могат да ни бъдат предоставени, тъй като не са създадени и не се съхраняват от администрацията на МС и по тази причина заявлението на ИПИ е препратено до министъра на труда и социалната политика.

Стъпка 11: В началото на тази седмица ИПИ изпрати жалба чрез главния секретар на МТСП до Административен съд – София срещу решението на МТСП за отказ да се предоставят данните, което според ИПИ е незаконосъобразно.

Продължаваме …


Свързани публикации.