Голямо Бинго на българския капиталовия „пазар“

Word Format (Word Format)

На страницата на ДКЦК бе публикуван проект на Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. Накратко, Наредбата съдържа всичко друго освен яснота.

На първо място е интересна концепцията за справедлива цена на акция – според наредбата това е „пропорционална част от вътрешноприсъщата стойност на дружеството, определена след отчитането на всички относими съществени фактори, включително перспективите за нарастване на неговите приходи и печалба.“ В наредбата не са определени, а и не би могло да се дефинират точно, понятия като „вътрешноприсъща стойност“ и „всички относими съществени фактори“, така се повишава вероятността Комисията да не одобрява определените справедливи цени.

След това се поясняват методите за оценка и изисквания за прилагането им. Предлага се прилагането на различни подходи при активно търгуване на акциите на регулиран пазар на ценни книжа и когато тези акции не се търгуват активно на регулиран пазар на ценни книжа. „Акции, търгувани активно на регулиран пазар“ означава минимален среднодневен обем на търговия в размер поне на 10 000 акции за предходните три месеца (за информация – на БФБ – София има компании с обем на търговията от около 30 акции за три месеца). Следват неясноти от рода на: “ В случаите, когато може основателно да се допусне, че текущата цена на акциите на регулиран пазар съществено се отклонява от тяхната вътрешноприсъща стойност, справедливата цена следва да се изчисли на базата на среднопретеглената пазарна цена за период с подходяща продължителност.“ Ликвидационната стойност на акциите замества справедливата им цена, когато „основателно може да се допусне, че тя надвишава цената на акциите, определена чрез оценъчните методи.“

Според изискванията на проекта на Наредбата, информацията, която се съдържа в обосновката, трябва да бъде представена на ясен и достъпен език. Не такъв обаче е езикът на наредбата. Очевидно идеята на Комисията е да създаде още по-голям хаос на БФБ – София, в резултат на това, че колкото и основателни да са причините на заявителите при определяне на цената на акциите в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане, Комисията може да ги обяви за неоснователни, без да има критерий за това, т.е. действие на принципа: колкото и добре да правите едно нещо, колкото и основателни причини да имате, Комисията прави това нещо по-добре дори и без основателни причини.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.