Годишнотоотчитане на данъците и данъкът време

 

Минало незабравимо
През миналата година по това време публикувахме изследване под заглавие“Годишни данъчни декларации – данъчно време и разход за работа с администрацията”(виж брой 167 от 1 април2004). Идеята беше да се пресметнат разходите в пари и работно време науправител (собственик) и счетоводител на фирма за попълване на годишна данъчнадекларация и отчет до НСИ, ако фирмата няма дейност. Иначе казано, формуляритена въпросните отчетни документи би трябвало да не съдържат отчетна информация,освен де факто заявлението, че няма какво да се отчита. По този начин ниеполучихме чистия разход за попълването, в пари и в работно време.

Очевидно е, че тази сметка не включваше текущото отчитане, реалното времеза попълването да декларацията на работеща фирма или юридическо лице, ходенетодо пощата или чакането по опашки в данъчната администрация.

Изводите от анализа на така изчистения от реалии феномен “годишно отчитанена данъците” бяха, че през 2004:

· Разходът на пари в наличност за попълване на празни декларация и отчете между 1,3 – 1,4 млн. лв.;
· Разходите в натура, в работно време са около 124 хиляди работни дни.

Логично е да се провери какво е станало оттогава досега, какви са същитеразходи през 2005 (отчитайки данъците за 2004).

Развития през 2004 и 2005 г.
1. Ласкаем се от самосъзнанието, че донякъде в резултат на нашето изследванеи критика, правителството създаде условия тази година желаещите да подаватданъчна декларация по Интернет.

Ето как става това при пълна експедитивност и опитност на действащите лица:

§ Избирате си едната от двете фирми, които могат да ви издадат електроненподпис;
§ Започвате да попълване заявките (по две на фирма);
§ За да направите това са ви необходими, копие и оригинал и заверени:
§ Актуално състояние с давност един месец (макар обикновено валидния документда е със срок 6 месеца);
§ Данъчна регистрация;
§ Регистрация по БУЛСТАТ;
§ Копие от личната карта на отговорното лице;
§ Пълномощно (пълномощни);
§ Когато всичко това бъде изпълнено, ще трябва отговорното лице лично дазанесе декларация до НСИ и данъчната служба, че занапред въпросните отчетнидокументи ще се предоставят по електронен път.

1.1. За процедурата са необходими около 80 астрономически часа (или десетработни дни); от тези 80 часа, при добър късмет, 4 часа (5%) отиват за чаканепо опашки в съда, данъчните и НСИ.

1.2. Средната цена на услугата е 215 лева, включително таксата, платимана съда за издаване на документа за актуално състояние, но без да се смятатканцеларските и други административни разходи на заявителя. Тази цена вероятное незначителна в сравнение със загубеното време. Според различни източници,от 20 000 до 40 000 данъчно задължени лица (фирми и граждани) са решилида закупят електронен подпис и да подават данъчни декларации по Интернет.Това прави между 200 и 400 хиляди работни дни еднократен разход, за да могаттези лица в бъдеще да използват Интернет в отношенията си с данъчните властии НСИ.

1.3. По повод разумността на процедурата могат да се направят много коментари,но по-важните са:

А) едната от фирмите, които предоставя тази услуга е собственост на министерствотона финансите и има информация за всички обстоятелства и регистрации, коитосе искат.

Б) другата фирма също има малка надбавка от около 4% над обявена цена, зада запази конфиденциалност на данните, макар че по закон е длъжна да гипази тайна (иначе казано, заявителят и плаща, за да си спазва тя задълженията).

В) банката, на която сте клиент ще ви издаде електронен подпис, за сделките,които извършвате чрез нея за около десет пъти по-малка такса или изобщобез специфичен разход по този повод и това ще отнеме не повече от ден.

2. За да се разбере дали това е голям прогрес и дали все пак си струвада бъдат направени посочените усилия, ще трябва да се сравни данъчната декларацияи формуляра-отчет до НСИ за 2003 г. с новата, за 2004 г.

2.1. Ако отново приемем, че в крайна сметка ще се подаде празна данъчнадекларация, остава да сравним само броя на подписите, които ще трябва дасе положат под данъчните декларации отчета до НСИ. Общо през миналата годинае трябвало да се положат 110 подписа, а през тази – 113 подписа. Доколкотоима някакви особености и този вид данъкоплатци не са пренебрежимо малко,струва си да погледнем и развитието при нестопанските предприятия (сдружения,фондации и пр.), които извършват стопанска дейност. През 2004 те е трябвалода се подписват на 36 места, а днес – на 41 места.

2.2. Бланките на декларацията и формуляра-отчет, които могат да се попълнятв Интернет страниците на съответните ведомства са същите като тези, коитохората попълват и подписват на ръка.

Какъв е смисълът от всичко това?
1. Трябва да се провери, но е възможно през 2005 попълването на празна декларацияи статистически в Интернет да отнеме също толкова време, колкото и на хартия.(Очевидно е, че след гореописаното ходене по мъките отчетността през 2005е по-скъпа от миналата година.)

Увеличил се броя на подписите в данъчните декларации, но с един са се намалилив отчетите. По същия начин като миналата година по поне две дузини пътитрябва да се попълнят:
§ единен идентификационен код по БУЛСТАТ,
§ трите имена на ръководителя
§ трите имена на съставителя
§ трите имена на лицето за контакт и телефона.

Има и известни усложнения: макар че тази информация я има при данъчнитевласти, отчетът за статистиката има и каре, където се попълва адреса, накойто се извършва дейността и в данъчната декларация се попълват даннитена съставителя на й (ако е различен от данъчно задълженото лице.)

Това, че се попълва официална декларация и отчет по Интернет, не освобождаваданъкоплатците от задължението и необходимостта те да се съхраняват на хартияв архива.

2. Можем да допуснем, че усложненията са пренебрежими като разход на време.Това ще рече, че времето за попълване на празни декларации през 2005 сее увеличило само поради броя на новосъздадените фирми и други данъчно-задълженилица.

Иначе казано вместо 124 хиляди дни за попълване, през 2005 за същото действиеще отиват 125 000 работни дни.

Стойността в пари миналата година бе пресметната при средна месечна заплатаот 307 лева – такава тя бе за третото тримесечие на 2003 г. (Това бяха последнитеданни на НСИ, известни през април м.г.). Сега знаем, че средната месечназаплата през последното тримесечие на 2004 е била 328 лева. Всеки може дасе прави сметките сам.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.