Глобален индекс на аутсорсинг дестинациите 2006

През изминалата седмица излязоха официалните резултати на годишния индекс на консултантската компания A.T.Kearney, определящ най-привлекателните дестинаци за изнасяне на специфичен вид дейност, по-добре познат с термина аутсорсинг (outsourcing – Outside Resource Using). Концептуално дефиниран аутсорсингът е инструмент за изнасяне на определена специфична дейност от дадена компания и предоставянето й за изпълнение на друга външна за нея компания. Накратко казано целта на аутсорсинга е да: 1) спести финансови средства на компанията; 2) повиши ефективността в работата; 3) освободи ресурси на компанията за други дейности.

Индексът анализира 50 страни с помощта на три отделни показателя:

  • финансова атрактивност – включва показатели като средна работна заплата, цени на наеми, електричество, телефония, данъчно бреме, корупция, стабилност на валутата и др.;
  • квалификация и наличие на необходимата работна ръка ;
  • бизнес среда – отразява общото макроикономическо и политическо състояние на страната.

За 2006 г. най-предпочитани дестинации за аутсорсинг са Индия и Китай – съответно първа и втора. В класацията България заема почетното девето място и същевременно е и единствената страна от стария континент в първата десятка.

Табл. 1 Индекс на аутсорсинг 2006

1 място

2 място3 място4 място5 място6 място7 място8 място9 място10 място
ИндияКитайМалайзияТайландБразилия ИндонезияЧилиФилипинитеБългарияМексико

Източник: доклад на консултантска компания "A.T. Kearney"(в таблицата са посочени първите 10 страни от общо 50 включени в индекса)

Една от основните причини определени страни да са предпочитан партньор за аутсорсинг е, защото разходите за производство на единица продукция са по-ниски спрямо другите алтернативни дестинации за изнасяне на подобен род дейност. Но този показател не трябва да се разглежда като изолирана детерминанта, определяща привлекателността на дадена страна. Както вече споменахме, индексът се състои от доста съставни показатели, които са не по-малко важни от цената на труда.

През последните години България участва в различни видове класации на световни организации, проследяващи и анализиращи средата за правене на бизнес в отделните страни по света. По своята методология индексът на аутсорсинг не се различава съществено от останалите подобни изследвания. Разглеждайки го на ниво отделни съставни показатели, се вижда, че най-високи тегла в индекса се дават на т.нар. финансова атрактивност, последвана от квалификацията на работната ръка и завършваща с общата бизнес среда.

Какво може да се подобри, за да привлечем повече чуждестранни бизнес инициативи?

Следвайки хронологията на съставните елементи на индекса, могат да се разграничат няколко основни направления, където България трябва да наваксва с възможно по-бързи темпове. Това са:

  • данъчното бреме – по-ниски данъци и по-големи стимул за инвестиции;
  • корупция – този въпрос е неизменно свързан, от една страна, с прозрачността на работа на държавните институции, а от друга – с ефективността на съдебната система;
  • квалификация на работещите – цялостна промяна в сферата на висшето образование. Конкуриращи се университети, въвеждане на ваучерна система, програми и преподаване, ориентирани към нуждите на бизнеса;
  • спазване на правото на собственост и свободата на договаряне.

Свързани публикации.