Електронното управление в общините се подобрява

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

В изданието „Регионални профили: показатели за развитие“ ИПИ използва данни от българските общини за редица показатели, които получава след нарочно запитване по реда на Закона за достъп до обществена информация. В деветото издание на регионалните профили представяме и анализираме данните, отнасящи се за 2021 година.

Един от показателите проследява развитието на електронното управление на местно ниво. Той показва самооценката на общините за степента на предоставяните административни услуги по електронен път. Степените са четири:

  • Първа степен: Информация – институциите публикуват в интернет информация, която е достъпна за гражданите и фирмите;
  • Втора степен: Еднопосочно взаимодействие – институциите публикуват в интернет информация и предоставят възможност за изтегляне на бланки и формуляри, свързани с услугите;
  • Трета степен: Двупосочно взаимодействие –  потребителят на услугата, освен получаването на информация и изтеглянето на бланки, може да изпраща писма, формуляри и др. по електронен път, но администрацията не е задължена да му отговори в реално време или по същия начин;
  • Четвърта степен: Транзакция – Гражданите и фирмите комуникират с администрацията по електронен път и обратно “онлайн”, като съществува механизъм за потвърждаване на действителността на транзакцията.

ИПИ вече има дълга серия от данни, което позволява проследяването на развитието на електронното управление по години. За последните пет години скокът в предоставянето на административни услуги по електронен път е значителен. Докато през 2017 г. първа степен на електронно управление има в 37 общини (14%), а четвърта – в 19 общини (7%), през 2021 г. първа степен се прилага в 15 общини (6%), а четвърта – в 69 общини (26%). На графиката ясно се вижда изместването на голяма част от общините към по-високите степени на развитие.

На областно ниво най-голям напредък през 2021 г. спрямо 2017 г. се вижда в столицата и общините от областите Смолян и Русе, които успяват да повишат средния резултат на областта с над една цяла степен. През 2021 г. с най-висок резултат е столицата с четвърта степен, следвана от средния резултат в общините от областите Варна, Търговище, Бургас и Плевен. На дъното на тази класация е представянето на общините в областите Видин, Кърджали, Ловеч, Ямбол и Кюстендил.

Отделни общини в различни области успяват да постигнат забележителен напредък. Такива са Тетевен (Ловешко), Чепеларе (Смолянско), Правец (Софийско) и много други. Интерактивната карта позволява да се проследи степента на предоставяне на административни услуги по електронен път и развитието на електронното управление във всяка община за последните пет години.

 

|Интерактивна версия на картата|

Отново трябва да се спомене, че данните са на базата на самооценките на общините и в някои случаи вероятно има неточности (поради субективност и/или неразбиране на същността на темата), но натрупването на данни показва ясна положителна тенденция. Във всички случаи развитието на електронното управление дава възможност за по-ефективни, бързи и евтини административни услуги, по-голяма прозрачност в дейността на органите на местното самоуправление и по-малки шансове за корупционни практики.


Свързани публикации.