ЕК увеличава задължителния срок за консултации, а ние още не сме ги започнали**

Европейската комисия обяви планове за подобряване на качеството и приложимостта на законодателството на ЕС. В съобщението се говори за т.нар. „интелигентно регулиране”. То трябва да подобри качеството чрез действия по три направления и да запази принципите на субсидиарност и пропорционалност.

На първо място Комисията ще се концентрира върху целия политически цикъл чрез придаване на по-голямо значение на оценяването на съществуващото законодателство и политики. На тази база ще се създават нови регулации или ще се ревизират вече съществуващи. Предвидено е продължаване на практиката да се изготвят оценки на въздействието за всички значителни законодателни инициативи.

Второ, интелигентното регулиране е споделена отговорност на всички, участващи в разработването на европейски политики – Европейския парламент, Съвета, държавите-членки и други заинтересовани страни. Поради това Комисията ще продължи да работи с всички тях, за да гарантира, че те са активно ангажирани с изпълнение на програмата, като например призовава Парламента и Съвета да постигнат допълнителен напредък по поетия от тях ангажимент да правят оценка на въздействието на съществените изменения на предложенията, които правят.

Трето, значението на волята на гражданите и другите заинтересованите лица ще бъде засилено, като се удължи консултационния период от 8 на 12 седмици след 2012 година. Комисията ще повиши предсказуемостта на планираните си предложения и последващо оценяване, за да могат заинтересованите страни да подготвят по-рано своите становища.

Комисията ще докладва за напредъка по дневния ред на интелигентното регулиране през втората половина на 2012 година.

Тя вече промени начина на създаване на политики, съблюдавайки програма за по-добро регулиране. Ефекти от това са:

·         До края на август 2010 г. Комисията е извършила 520 оценки на въздействие;

·         Комисията е увеличила обхвата от възможности да позволи на заинтересованите страни да допринесат за процеса на правене на политика;

·         До края на 2010 г. около 200 предложения по програмата за опростяване ще бъдат приети;

·         Ако бъдат приети, предложенията на Комисията по програмата за действие за намаляване на административната тежест ще генерират годишни спестявания в размер на 38 млрд. евро за европейските компании, като по този начин ще се намали административната тежест с 31%.

 

** Това е резюме на становище на ЕК. Пълният текст е достъпен тук.

*Стажант в ИПИ.

 


Свързани публикации.