E-фактури в Дания

На първото заседание на новосъздадения Консултативен съвет към НАП бяха обсъдени вътрешни правила за дейността на съвета и предложения за теми за следващите заседания, сред които подобряване обслужването на клиентите на НАП, чрез опростяване на данъчните и осигурителните декларации и формуляри.

По този повод предлагаме на вниманието Ви примера на Дания, в която успешно е реализирала на практика подобна идея.

От 1-ви февруари 2005 година публичните институции в Дания приемат само електронни фактури. Всички публични институции преминават изцяло на електронно базирана система на фактуриране. По своята същност задължението за е-фактуриране засяга всички датски компании, които търгуват със стоки и услуги с държавните институции и организации. Това несъмнено засяга огромна част от частните компании (300 хил.). По изчисления на датското министерство на финансите годишно през държавните институции минават повече от 15 млн. фактури.

На практика новоизградената система отчита всички сключени сделки, от резервиране на екскурзии в държавните училища, през закупуване на софтуер до мащабни държавни поръчки.

Ситуацията преди реформата е била болезнено позната. Цялата процедура по фактуриране, изпращане, приемане и обработване на фактурата се е извършвало на ръка посредством хартиени носители.

Новата система функционира по следния начин:

1) служителят в съответната компания/институция попълва чрез специална онлайн базирана платформа всички необходими реквизити на фактурата;

2) в последствие въвежда специален идентификационен код (electronic address of institution – ENA) на организацията получател на фактурата. От една страна по този начин повишава сигурността на операцията, а от друга получава потвърждение за успешно извършената операция;

3) при получаването на фактурата, съответната администрация стартира обратния процес по изплащане на задълженията според фактурата;

В допълнение на това компаниите имат възможността да избират измежду няколко различни (технически) метода на фактуриране:

1) традиционен метод – попълване и изпращане на фактурата (задължително се вписва EAN) на хартиен носител в специализиран бюро. Там хартиените фактури се преформатират в електронен вариант и се въвеждат в общата база данни;

2) портал за фактуриране – съществува специално разработен, интернет базиран, портал наподобяващ интернет банкиране. Тоест всеки потребител има лично потребителско име и парола, с помощта на които влиза в този портал и попълва и подава онлайн фактурата;

3) система за електронно фактуриране – тя действа на примера на обикновена счетоводна програма, с единствената разлика, че след осчетоводяването и последващото попълване на фактурата, така изготвения документ се изпраща директно в системата на съответната институция;

Разходите (времеви и парични) за коректното изпълнение на фактурирането преди въвеждането на е-фактурата са доста големи, от колкото след въвеждането на е-фактурирането. По данни на министерството на финансите на Дания, монетарно изразените ползи от направената реформа се изчисляват на около 120 – 150 млн. евро.

На практика ползите от такъв тип реформи са огромни и всеобхватни, но все пак биха могли да се очертаят няколко основни насоки:

1) предлагане на по-добър и по-ефективен краен продукт;

2) спестяване на време и пари за съобразяване със „старите" процедури;

3) намаляване на бюрокрацията;

4) оптимизация на работния процес;

5) неизмеримо по-голяма прозрачност на държавните разходи;

6) което води до възможност за по-качествен контрол;

7) и не на последно място намаляване на корупционните практики;

Две години след реформата датчаните вярват, че е-фактурирането ще доведе до огромен положителен ефект върху обществото, като цяло, както това е станало след изобретяването на телефона и железниците.

А защо и ние, тук (в България), да не повярваме?


Свързани публикации.