Държавният бюджет през януари 2007 г.

Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на бюджета за месец януари. Въпреки че е твърде рано да се правят изводи за цялата 2007 г., тези данни биха могли да покажат до известна степен посоката на развитие на бюджета в първата година от членството на България в Европейския съюз.

Размерът на приходите в консолидираната фискална програма е 1 494.2 млн. лв., което е нарастване с 5.8% спрямо януари 2006 г. Приносът на данъчните приходи за това е 17%, на неданъчните – 30.1%, а на помощите – 52.1%. Тоест повече от половината от нарастването на приходите в бюджета се дължи на средства от ЕС. Растежът на данъчните приходи се забавя спрямо предходните месеци до 1.1%. Причините за това могат да се търсят в присъединяването на страната към ЕС, което наложи изменения в данъчното законодателство, така и недостатъчно бързата реакция на данъчната администрация при прилаганаето на новите правила. Последното оказа влияние върху отчитането на стопанската дейност в началото на годината, което от своя страна е фактор и за по-ниския растеж.

Основното притеснение на управляващите при съставянето на бюджета за 2007 г. беше свързано с промяната в режима за облагане с данък върху добавената стойност (ДДС), което да доведе до значителен спад в приходите от него. За първия месец на годината това опасение донякъде се оправдава, тъй като приходите се понижават с 30.7%. Поради измененията в нормативната база приходите вероятно ще бъдат реализирани след средата на февруари, когато се подават справките-декларации за януари.

Приходите от косвени данъци се понижават в по-малка степен от тези от ДДС – с 3.4%, като се наблюдава значително повишение на приходите от акцизи – с 94.8%. Причината за това е нарастването на ставките по някои групи стоки като течните горива. Приходите от мита се влияят от приемането на общата митническа политика на ЕС, която води до премахване на митата в рамките на вътреобщностната търговия, докато митата за някои групи стоки, внесени от страни извън ЕС, се повишават.

Несигурността по отношение на преките данъци е по-малка, тъй като членството в ЕС не променя съществено ситуацията. Прякото сравнение между приходите по данъка върху личните доходи и данъка върху печалбата не би било точно според използваните данни, тъй като са налице промени в обхвата, които се отнасят до облагането на доходите на чуждестранните физически лица. Все пак приходите от корпоративния данък нарастват с 14.2% спрямо януари 2006 г. Интерес представлява развитието на приходите от корпоративното облагане след понижението на ставката от 15% на 10% от началото на годината. От друга страна повишаването на необлагаемия минимум при данъка върху личните доходи не би трябвало да окаже значително влияние на приходите от него.

Приходите от осигуровки нарастват средно с 4.9%, като растежът на здравноосигурителните (8.8%) отново изпреварва този на социалноосигурителните вноски. Причината за това развитие може да се търси в нарастването на дела на втория стълб на пенсионното осигуряване с 1 процентен пункт за сметка на първия. От началото на 2007 г. 5% от осигурителния доход влизат в частен пенсионен фонд по индивидуална партида, което ще бъде предпоставка за по-висок размер на пенсията.

Разходите в консолидирания бюджет се повишават с 2.6% спрямо януари 2006 г. и достигат 1 354 млн. лв. Нелихвените разходи, които са пряк резултат от политиката на правителството през съответната година, се повишават с 3.6%. Вероятно развитието през предходните години ще се повтори и през 2007 – някои разходи се отлагат във времето в зависимост от състоянието на приходите, като значителни по размер средства се изразходват в края на годината, след като изпълнението на целта за бюджетен излишък е осигурено.

По-ниският растеж на приходите би могъл да упражни дисциплиниращ ефект върху разходната част от бюджета. В това отношение съществува значителен резерв за повишаване на ефективността в традиционните за публичния сектор области като здравеопазване, образование, армия, полиция и държавна администрация. Тяхната дейност би могла да дава същите резултати при по-ниски разходи или да се повиши резултатът при сегашното равнище на разходи. И в двата случая ползите за обществото биха били големи, което означава, че подобно развитие трябва да бъде сред основните приоритети на правителството. За момента обаче то не изглежда склонно да предприеме необходимите действия във вид на реформи, което предизвиква недоволство дори и сред избирателите на управляващата коалиция.

Разходите за лихви са единственият компонент от разходите в бюджета, който се понижава трайно през последните години. Предсрочното изкупуване на част от външния държавен дълг е една от разумните възможности за използването на парите от фискалния резерв, тъй като води до понижаване на равнището на публичния дълг, повишават се доверието в българската икономика и кредитният рейтинг на правителството. Това позволява обслужването на публичния дълг да става по-евтино. Тази позитивна тенденция е възможно да се пречупи поради предприемането на мащабни проекти в енергетиката и пътната инфраструктура, без фактически да се търси възможността за финансирането им от частния сектор.

Размерът на излишъка в бюджета след отчитането на вноската за ЕС, която за месец януари е в размер на 37.3 млн. лв., е 103 млн. лв. Това е индикатор, че целта за бюджетен излишък в края на годината от 0.8% от БВП вероятно ще бъде надхвърлена. Това означава, че от нетните данъкоплатци и през 2007 г. ще бъдат отнети повече средства отколкото е необходимо за финансирането на неефективните държавни разходи, което ще даде отражение върху разполагаемите доходи в частния сектор и ще принуди предприятията да финансират инвестициите си чрез чуждестранни спестявания. В резултат от това ефектът върху текущата сметка на платежния баланс ще се различава от желания от правителството. По-благоприятно влияние върху конкурентоспособността на предприятията в България би имало подобряването на средата за бизнес чрез разширяването на стопанската свобода във вид на по-ниски данъци, по-добра защита на собствеността, по-ефективни образователна и здравна система, които да способстват за формирането и поддържането на човешкия капитал.

Таблица: Избрани показатели за консолидирания бюджет през януари 2007 г. (в млн. лв.)

20062007промяна
Приходи и помощи1412.41494.25.8%
Данъчни приходи1213.51227.41.1%
Разходи1319.113542.6%
Дефицит/излишък93.310310.4%

Източник: Министерство на финансите


Свързани публикации.