Държавният бюджет през януари 2005

 

С известно закъснение спрямо сроковете Министерството на финансите публикува информация за изпълнението на бюджета през месец януари 2005 година. Данните са изключително интересни, въпреки че се публикуват с един месец забавяне. Би могло да се помисли за по-ранно публикуване на информацията, която е достъпна по-рано – например за изпълнението на републиканския бюджет /в Словакия вече е публикувана информация за изпълнението на републиканския бюджет за месец февруари 2005 година/.

Приходите в консолидирания държавен бюджет през януари 2005 година са 1.3милиарда лева. От тях данъчните приходи са 1.1 милиарда, а неданъчните –около 200 милиона лева (виж таблица 1)

Разходите в държавния бюджет са 1.24 милиарда лева, а формираният излишъке почти 88 милиона лева.

Приходите в консолидирания бюджет през януари 2005 година нарастват с почти18% спрямо същия месец на предходната година. За сравнение, през януари2004 година нарастването на приходите в консолидирания бюджет е около 9%.Данъчните приходи нарастват с почти 15%, което е малко по-бавно от 2004година. По всичко изглежда, че се запазва тенденцията от 2004 година забързо нарастване на приходите в консолидирания бюджет. В резултат на товаза първи път откакто се публикуват месечни данни за консолидирания бюджетсе отчита бюджетен излишък през месец януари. През януари 2005 година излишъкъте почти 88 милиона лева, докато през януари 2004 година бюджетът е бил надефицит от 26 милиона лева, а през януари 2003 година дефицитът е 101 милионалева.

Както посочихме, нарастването на данъчните приходи е почти 15%. При дватаданъка, които осигуряват най-големи приходи на бюджета (ДДСи осигуровките)нарастването е съответно 15.5% и 17.2%. По-висок е ръстът на приходите отакцизи – 22%, като това се дължи най-вече на увеличението на акцизните ставкиот началото на 2005 година.

Приходите от данъка върху доходите нарастват с 10%, въпреки намалениетона данъчните ставки. Разбира се, все още няма достатъчно публично достъпнаинформация, за да се разбере на какво се дължи този ръст в приходите отданъка върху доходите. Приходите от корпоративния данък спадат с 11%, коетоне е учудващо, тъй като ставката по този данък беше значително намалена– от 19.5% тя спадна на 15% от началото на 2005 година.

Приходите от данъка върху дивидентите намаляват с около 1%, въпреки честавката беше намалена двойно от началото на 2005 година. Ръстът на приходитеот мита е 60%, което вероятно е отражение на растящия внос на чужди стокив страната.

Данните за консолидирания бюджет през януари показват, че консолидираниятдържавен бюджет през 2005 година вероятно отново ще отчете голям излишъккакто и през 2004 година. Моментът е изключително подходящ за допълнителнонамаление на данъците още през 2005 година. Без големи трудности данъкътвърху доходите и данъкът върху печалбата могат да се намалят на 10% и тованамаление да влезе в сила от първи май 2005 година.

 

Таблица 1: Консолидиран държавен бюджет

 

Януари-04

Януари-05

Промяна

Общо приходи

1,126,014.3

1,326,210.5

17.8%

Данъчни приходи

974,306.0

1,117,989.9

14.7%

Неданъчни приходи и помощи

151,708.0

208,220.6

37.3%

Общо разходи

1,152,684.5

1,238,221.3

7.4%

Излишък/дефицит

-26,670.2

87,989.2

 

Източник: Министерство на финансите, Консолидирана фискална програма и съставните бюджети. Информация за изпълнението към 31.01.2005 г.

 

Таблица 2: Приходи от някои данъци

 

Януари-04

Януари-05

Промяна

ДДС

343540.6

396948.5

15.5%

Осигуровки

291360.1

341396.9

17.2%

Акцизи

127225.6

155152.8

22.0%

Данък върху доходите

104725.3

115437.7

10.2%

Корпоративен данък

53752.4

47733.3

-11.2%

Мита

17977.7

28807.2

60.2%

Други данъци

19169.5

28038.3

46.3%

Данък върху дивидента и доходите

8439.7

8320.3

-1.4%

Данък върху застрахователните премии

2938.2

2943.2

0.2%

Източник: Министерство на финансите, Информация за изпълнението на републиканския бюджет към 31.01.2005 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.