Държавата намалява разходи за сметка на бизнеса

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти беше приет на първо четене от парламентарната икономическа комисия в сряда. Съгласно този закон задължителните запаси се организират и финансират от производителите и вносителите на нефтопродукти (бензин, газьол, керосин, мазут, пропан-бутан). За такива запаси няма да се броят нефтопродуктите, намиращи се в тръбопроводи или в бензиностанциите, т.е. те трябва да са налични в специално регистрирани складове. Нивото на резервите ще се изчислява на база на среднодневното потребление на нефтопродуктите, като за в рамките на 9 години постепенно трябва да достигне размер, покриващ потреблението минимум за 90 дни. Всеки производител или вносител ще поддържа такова количество запаси, което е пропорционално на продаденото, респ. внесеното количество нефтопродукти през предходната година.

Коментар:

1/ Този закон е типичен пример за регулация, приемана във връзка с европейската интеграция, с която държавата пряко налага разходи на бизнеса. Според изчисленията на Министерството на икономиката разходите, които производители и вносители на нефтопродукти ще трябва да правят, са около 160 млн. лв. на година. В тази цифра най-вероятно не са отчетени разходите по отчитането, предвиждано от закона. Тези разходи естествено ще се отразят на крайната цена на горивата и в крайна сметка ще се платят от крайния потребител. Сметките на икономическото министерство предвиждат оскъпяване на литър гориво с около 2-3 стотинки. Според зам.министъра на икономиката Никола Янков, чрез предлагания законов механизъм ще се минимизират разходите, които държавата трябва да прави във връзка със съобразяването с изискванията на Европейския съюз.

2/ Основният проблем, с който производителите и вносителите на горива несъмнено ще се сблъскат при съобразяването с изискванията на закона, е фактическият монопол на „Нефтохим“ и „Петрол“ върху складовете за съхранение на нефтопродуктите. Всъщност самите фирми явно още отсега предвиждат трудности с децентрализираното договаряне на цените за ползване на резервоарите, затова реагираха по адекватен начин – ориентираха се към картелиране. Българската петролна и газова асоциация предложи проект на закон, въвеждащ модел на централизирано договаряне чрез специална Асоциация на задължените лица, която да натрупва необходимите запаси от свое име и за своя сметка. Този вариант не е бил приет от правителството. Реално обаче и при правителствения законопроект няма пречка задължените лица да се сдружат и да се договарят колективно.

3/ Няма яснота по отношение на данъчното третиране на запасите, по специално относно дължимите косвени данъци – ДДС и акцизи. Не се предвиждат промени в съответните данъчни закони. Според зам.министър Янков този проблем може да се реши, ако складовете се регистрират като митнически складове съгласно закона за митниците. Съхраняваното гориво в митнически склад не подлежи на облагане с ДДС и акциз. На практика това означава регистрационен режим, т.е. бариера пред навлизането/оставането в бизнеса с представянето на складови услуги и допълнителни транзакционни разходи.

4/ В крайна сметка няма убедително обяснение защо българският парламент в този момент и при сегашната конюнктура на пазара на горива трябва да приема подобен закон. „Дежурното“ обяснение е, че страната има конкретен ангажимент и фиксиран срок да приеме подобен регламент. Самата Европейска комисия в своя преглед на стратегията за разширяване, представена пред Съвета на Европа, пише следното: „Препоръчително е приемането на преходни периоди по отношение на запасите с нефт и нефтопродукти, един типичен проблем, свързан с инвестиции. Комисията ще продължи да предлага приемането на преходни периоди, ако такива са поискани от страните-кандидатки, при наличието на определени обстоятелства“. За България подобен преходен период изглежда съвсем приемлив. Той обаче предполага евентуално инвестиране и изграждане на нови складове, т.е. нарушаване на определен монопол. Което явно не се вписва в определени интереси.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.