Доходи и разходи на домакинствата през четвърто тримесечие на 2010

Изглежда растежът на икономиката през последното тримесечие на 2010 г. (2.1% на годишна база) не е бил достатъчен, за да подкрепи нарастване на доходите. Това става ясно от данните на НСИ за доходите, разходите и потреблението на домакинствата, които институтът публикува в началото на седмицата. Според тях през последното тримесечие на 2010 г. едно лице е разполагало средно с 924 лв., или с 36 лв. по-малко спрямо година по-рано, когато доходът е бил 960 лв. В структурата на доходите продължават да доминират работната заплата и пенсиите, като от работна заплата те са 480 лв., а от пенсии – 282 лв. За разлика от пенсиите, които дори леко се увеличават, при работната заплата се наблюдава намаление (1.3%). Доходите от самостоятелна заетост са 55 лв. средно на лице от домакинството.

Нарастване на доходите е трудно да се случи в настоящата среда. Няма го натискът на работещите при определянето на работните заплати, който съществуваше в годините преди кризата. Тогава се създаваха много нови работни места, имаше засилено търсене на труд и исканията за по-високи заплати беше трудно да се стопират от работодателите. В момента ситуацията е променена. Трудовият пазар е свит, безработицата се задържа на сравнително високи нива, което възпира тези процеси. Работодателите имат по-голям избор в наемането и съответно диктуват условията на договарянето в тяхна полза.

В същото време, намаляващите доходи логично водят и до свиване на разходите на домакинствата. Ако през четвъртото тримесечие на 2009 г. едно лице е разходвало средно 883 лв., то през същото тримесечие на 2010 г. разходите намаляват до 866 лв. Половината от тях са за храна и жилище (енергия, горива и вода). От всички разходи, единствено разходите за храна, алкохол и цигари и тези за данъци са по-високи спрямо 2009 г.

Ясно е, че за да тръгне икономиката по-осезаемо потребителите трябва да започнат да харчат по-уверено. През миналата година това не се случи – данните за БВП показаха свиване на индивидуалното потребление през всяко тримесечие на 2010 г. (на годишна база). Перспективите за 2011 г. са потреблението все пак да подкрепи икономиката, въпреки че е трудно да се прогнозира с колко. Неизвестността продължава да е голяма. Продължаващото поскъпване на петрола и хранителните продукти на международните пазари, слабият приток на чуждестранни инвестиции и популизмът в действията на правителството затормозяват растежа и връщането на потребителското доверие. Няма стабилни признаци и за съживяване на трудовия пазар.

От графиката по-долу е видно, че равнището на доходите и разходите се запазва на относително постоянни нива през последните две години. Разликата между доходи и разходи се явява спестявания, които постепенно намаляват през 2010 г. Това може да се интерпретира двояко. От една страна може да е признак, че домакинствата започват да гледат по-оптимистично на бъдещето и намаляват предпазното спестяване. От друга страна обаче може да е признак и за обратната тенденция – доходите да не могат да покриват растящите разходи.


Свързани публикации.