Декларация на неправителствени организации и граждани

Предлагаме на вашето внимание Декларация, чиято цел е да допринесеза бъдещето развитие на разширения ЕС, използвайки опита на новите страни-членки.ИПИ се присъединява към изказаните идеи и призовава всички, които искатда сторят същото да го направят като изпратят email (за информация вижв края на документа).

Декларация Братислава 2004
на
неправителствени организации и граждани от страните кандидатки за ЕС
Март 2004

 

Разбирайки отговорността за бъдещето развитие на разширения Европейскисъюз,

Възоснова на опита от прехода от затворена икономика с централно планиранекъм отворена, пазарно ориентирана икономика,

С оглед на общата история на Европа и общите ценности, които се споделятот сегашните и бъдещи членове на ЕС,

Отчитайки растящата роля на гражданското общество в процесите на управлениена ЕС и отделните страни-членки,

Взимайки предвид увеличената мобилност на стоки, хора, капитал и информацияне само в ЕС, но и между Европа и останалия свят,

Ние, долуподписаните организации и индивиди, декларираме следните идеи,които са адресирани до страните-членки и Европейските институции, икоито са решителни за успеха на бъдещите икономически и социални реформи,а също и за просперитета и стабилността на Европа:

ДОВЕРИЕ – Комбинация от ценности, които подкрепят дългосрочния икономическирастеж

1. Неспазването на правилата разрушава доверието
Ние ценим спазването на формалните и неформалните правила на които еизграден ЕС, повече отколкото на финансовите облаги (Например: ние нямада подкрепим закриването на Пакта за стабилност и растеж дори такавапозиция да доведе до намаляване на субсидиите за нашите страни). Акоедно правило е грешно, то трябва да бъде променено, а не нарушено.

2. Изграждането на доверие става с използването на ясен език
Като се вземе в предвид опита ни с неясни публични обсъждания ние силноподкрепяме връзката между сложните и често объркващи концепции и яснияи разбираем от общата публика език (Например: дали планът за насърчаванена конкурентноспособността означава намаляване на данъците и по тозиначин намаляване на преразпределението, или означава увеличение на субсидиитеза бизнеса и от тук увеличение на данъците?). Неяснотата подкопава довериетои обезкуражава гражданите за участие в политическия живот на ЕС.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ – Конкурентноспособността расте най-вече чрезнамаляване на бариерите за конкуренция

3. Незавършената интеграция на икономиките е причина за загуба наблагосъстояние
Ограниченията за свободна търговия на стоки и услуги и свободното движениена труда трябва да се премахнат в рамките на ЕС. По-агресивната либерализацияна труда (в селското стопанство например) може също да смекчи негативнитеефекти на масовата миграция на работниците от бедните страни.

4. Ефикасни регулации и ниските разходи по съобразяването за бизнесаса от значителна важност за устойчива Европейска икономика
Новите регулации трябва да бъдат въвеждани само след оценка на въздействиетона регламентите, като се доказват техните ползи за бизнес средата. Старитерегулации трябва да бъдат преоценени възоснова на ефектите от разширяванетона ЕС и глобализацията.

5. Предефинирането на публичните блага е от значение
Сегашната дефиниция на публичните блага е неясна и остаряла. Имайкив предвид определянето на някои блага като публични преди време, странитеот ЕС не трябва да игнорират променящата се международна обстановка(примери: “безплатно” висше образование, неефикасни пенсионни схеми).

6. Европейският съюз трябва да бъде отворен не само за вътрешна,но и за външна конкуренция
Отвореността към външните партньори е от взаимен интерес.

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – Глобализацията преформулира оптималното нивона преразпределение (включително солидарността)

7. Високата степен на преразпределение обезкуражава инвеститоритеза търсене на нови бизнес възможности , което е за сметка на всичкинас
Връзката между работата и дохода е или много слаба, или неясна в многоот настоящите страни-членки и новите членове на ЕС в резултат на неефективнии често прекалено щедри социални системи.

8. Системите за социална и държавна помощ трябва да помагат самона онези, които наистина имат нужда
Ако се предоставя помощ на фирми, региони и индивиди, които нямат реалнонужда от такава, тогава няма ресурси за наистина нуждаещите се. Неефективнитесоциални системи са всъщност анти-социални. Те подкрепят поведениетона rent seeking.

В началото на 90-те, Западът донесе “вятъра на промяната” в страните,които сега, след почти 15 години, влизат в ЕС. Ние чувстваме, че в замянасме способни и готови да вдъхновим промени в разширения Европейски съюз.Надяваме се, че пълното прилагане на по-горе споменатите идеи ще бъдепървият принос към Нова Европа при влизането ни в нашия общ Европейскидом.

Бележки:
Организаторите молят всички подкрепящи (организации и граждани) декларациятада изпратят email на адрес [email protected]с тема “Declaration Signature” и информацията, която те искат дабъде включена в Приложението на Декларацията (адрес, позиция, emailи т.н).
Декларацията и списъка с подкрепилите я граждани и организации ще бъдатпубликувани на http://www.ineko.sk/euroreform/и разпространени сред участниците в международната конференция “Икономическиреформи за Европа”, която ще се проведе в Братислава, Словакия на 18март 2004 г., както и сред представители на медиите (затова се искаинформация, относно подписалите Декларацията).

 

 


Свързани публикации.