Данъците през 2005 година – съвсем малко по-ниски

Управляващите от НДСВ, както и опозиционните партии СДС и ДСБ обявиха своитепредложения за намаление на данъчните ставки през 2005 година. В текстапо-долу ще разгледаме основните предложения и техния ефект върху икономикатаи доходите.

Данък върху печалбата
При облагането на предприятията СДС предлагат най-голямо намаление – тепредлагат въвеждане на 10% данък върху печалбата вместо досегашния данъкот 19.5%. НДСВ и ДСБ предлагат 15% данък върху печалбата. Най-благоприятноза икономиката ще бъде ако се приеме предложението на СДС, тъй като с данъкот 10% България ще се нареди сред най-благоприятните от данъчна гледна точкаевропейски страни /разбира се, след Естония, където има 0% данък върху реинвестиранатапечалба/.

Предложението за 15% данък върху печалбата на НДСВ е записано в официалнидокументи на министерството на финансите още през 2002 година. От другастрана, обаче, през 2002 година никой не е очаквал, че бюджетът ще реализиратолкова големи излишъци. Следователно в настоящия момент има възможностиза допълнително намаление на данъка върху печалбата, които не са използвани.Не бива също така да се пропуска, че през 2001 година НДСВ обеща въвежданена нулев данък върху реинвестираната печалба по примера на Естония. 2005година е последната, в която управляващите могат да изпълнят това обещание,но не изглежда, че те ще го направят.

Данък добавена стойност
СДС и ДСБ предлагат намаляване с два процентни пункта на данъка върху добавенатастойност – от 20 на 18%, а НДСВ запазва размера на данъка от 20 на сто инамалява срока за връщането на данъчния кредит за износителите от 45 на30 дни. Това, че се намалява срокът на възстановяване на данъчния кредитпоказва, че НДСВ проявява избирателност в данъчната политика и третира различнитесектори на икономиката по различен начин. Такова фаворизиране на отраслии сектори по-скоро вреди, отколкото да помага за развитието на икономиката.

Намалението на ДДС, предложено от СДС и ДСБ, принципно е положителна стъпка,тъй като представлява намаление на данъчната тежест. Не би трябвало да сезабравя, обаче, че в България в момента най-високо е облагането на труда– с данък върху доходите и социални осигуровки. Тъй като по-високите ставкина облагане на труда водят до по-големи изкривявания в икономиката би билодобре да се предпочете намаление на облагането на доходите, отколкото дасе намалява ДДС.

Акцизи
НДСВ предлага увеличение на някои акцизи – цигари, бензин, газьол, керосин.Според различни изказвания на представители на министерството на финанситетова увеличение е между 40 и 80 милиона лева /трудно е да се прецени далитези изчисления са верни, тъй като министерството не оповестява достатъчноинформация за приходите от различни видове акцизи/. ДСБ предлага намалениена ставката, с която се облага газта за транспортни цели.

Семейното облагане – през 2006 година
На пръв поглед изглежда, че правителството, а и СДС и ДСБ предлагат въвежданена семейно облагане под формата на отстъпки за деца като единствената разликамежду отделните партии е в размера на отстъпката за всяко дете. Ако се вгледамев детайлите, обаче, забелязваме, че според предложението на правителствотоотстъпката за деца за 2005 година ще бъде изплатена наведнъж през април-май2006 година. С други думи, през 2005 година няма да има данъчни облекченияза деца. По тази причина тези облекчения не трябва да се включват при изчисляванеефекта от предвидените данъчни намаления за 2005 година.

Облагане на доходите
При облагането на доходите на физическите лица на пръв поглед изглежда,че всички партии предлагат подобни данъчни таблици – НДСВ предлага данъчниставки между 10 и 24%, СДС – 10-25%, ДСБ – 12-24%. Има, обаче, едно същественоразличие – доходите, при които се прилагат съответните ставки.

При НДСВ по-голямата част от доходите ще се облагат с 24%, тъй като в тяхнотопредложение всички доходи над 250 лева ще се облагат с максималната ставка.При ДСБ най-високата ставка важи за доходи над 840 лева, а при СДС – над900 лева. Подобно е положението и при останалите ставки.

Ще разгледаме влиянието на данъчните промени върху хората, получаващи среднатаработна заплата /прогнозата на МФ за нея е 305.5 лева за 2004 и 336.69 леваза 2005 година/. В момента облагането на труда /данъци и осигуровки/ набаза средна работна заплата е 40.15% докато през 2005 година ще бъде 40.41%при предложението на НДСВ, т.е. при предложението на НДСВ ще има увеличениена облагането на средната работна заплата заради прогресивността на данъчнататаблица. При предложението на СДС облагането през 2005 година ще е 38%,т.е. с 2 пункта по-ниско от 2004 година, а при предложението на ДСБ – 37%,т.е. с 3 пункта по-ниско. За сравнение ще посочим, че при въвеждане на плосъкданък върху доходите и осигуровки от 10% облагането на труда ще бъде под16%, т.е. повече от два пъти по-ниско от сегашното.

Подобни са нещата и при други работни заплати /виж таблицата по-долу/.Най-голямо увеличение на разполагаемия доход, между 20 и 45%, носи предложениетона Института за пазарна икономика за намаление на данъка върху доходитеи осигуровките до 10%. Предложението на НДСВ носи около 20-30 пъти по-нисконарастване на доходите, а предложенията на СДС и ДСБ – около 5-6 пъти по-нисъкръст на доходите (Изчисление на ефекта на данъчните предложения при различнидоходи може да се направи чрезданъчния калкулатор на страницата на Института за пазарна икономика– www.ime.bg).

Ръст на доходитепри различните данъчни предложения

Брутна заплата

Ръст на доходите при предложението на:

НДСВ

СДС

ДСБ

ИПИ

150

0.3%

0.5%

0.5%

20.8%

200

0.6%

2.9%

3.1%

23.7%

300

1.0%

5.2%

6.0%

29.0%

400

1.2%

7.1%

7.6%

33.2%

500

1.3%

7.7%

8.0%

35.8%

600

1.4%

7.7%

8.3%

37.7%

700

1.6%

7.8%

8.7%

39.3%

800

2.2%

8.2%

9.3%

41.0%

900

2.6%

8.6%

9.9%

42.3%

1000

2.9%

8.9%

9.9%

43.4%

1100

3.2%

8.6%

9.6%

44.3%

1200

3.4%

8.3%

9.3%

45.1%

1300

2.6%

7.0%

8.0%

44.6%

1400

2.9%

6.9%

7.9%

42.3%

1500

3.2%

6.8%

7.9%

40.4%

Източник: изчисления на автора.Допускания: разпределение на осигурителната тежест за 2005 годинаработодател/работник 70/30; запазване на разходите за труд на работодателитеслед промяната в разпределението на осигуровките

 

Вместо заключение
Вече три поредни години бюджетът отчита преизпълнение, т.е. в него влизатповече средства, отколкото са очаквани. Въпреки това, няма намаление наданъчната тежест като цяло – увеличават се косвените данъци и се намаляватпочти незабележимо преките данъци, но приходите на бюджета не само не намаляват,но дори нарастват, достигайки 41% от БВП спрямо 38% през 2001 година. Вместотова да продължава би могло да се реализира наистина чувствително намалениена данъците, подобно на това, предложено от Института за пазарна икономикаи подкрепено от над 100 икономисти – за въвеждане на плосък данък от 10%за данъка върху доходите, осигуровките и данъка върху печалбата.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.