Дали шестата Бяла книга на БИБА ще продължи диалога на бизнеса с институциите?

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На Интернет площадката на БИБА (www.biba.bg) вече може да намерите шестото поредно издание на „Бяла книга за чуждестранните инвестиции в България“. В нея са представени както основните пречки пред бизнеса през 2001 г., така и конкретни предложения за тяхното преодоляване. Белите книги на БИБА са форма на диалог с правителството, чиято основна цел е подобряване на бизнес средата у нас и това именно ги отличава от повечето „бели книги“, сътворени след 10.11.1989 г.

Тазгодишната Бяла книга се състои от 6 глави: Финансови услуги; Данъчен режим; Производствени дейности; Реклама; Информационни технологии и телекомуникации; Персонал.

По долу са посочени някои от проблемите, върху които БИБА акцентира в Бяла книга 2001, а именно:

1/ В областта на съдебната система: Основните проблеми на българската съдебна система, според БИБА, са бавните съдебни процедури и още по бавното им изпълнение. Срокове от порядъка на пет години от започване на делото до излизане на решението от Върховния съд и още две години за изпълнението му се определят като „неприемливи и безсмислени“ от гледна точка на бизнеса;

2/ В областта на финансовите услуги едни от основните проблеми са:

а/ придобиването на обезпечение при несъстоятелност – Поради неефективното функциониране на съдебната система, процедурата по придобиване на обезпечението (при несъстоятелност на длъжника) се определя като скъпа и продължителна. Банките срещат значителни трудности при получаването на пълно право на собственост върху съответното обезпечение;

б/ недействащ кредитен регистър – Проблем за кредиторите представлява това, че все още няма изградена система за регистриране на кредитите, отпуснати от финансовите институции на трети лица. Изграждането на такава система би могло да предотврати вземането на кредити от компании и лица, които са „лоши длъжници“;

в/ дългият срок за възстановяване на ДДС при финансов лизинг – По данни на БИБА срокът за възстановяване на предварително внесения ДДС, при условията финансов лизинг, може да достигне 10 месеца;

3/ В областта на производството БИБА акцентира върху множество проблеми, като един от тях е липсата на стриктен контрол от страна на държавните агенции след отпадането на задължителните стандарти и норми за готовите продукти – С отменянето на задължителния характер на БДС, според БИБА се създават възможности за злоупотреби при класифицирането на продуктите, което се превръща във все по-разпространена практика в страната;

4/ Приватизация – Според експертите на БИБА досегашната практика в приватизационните договори да се включват инвестиционни задължения без предвиждане на процедура в договора за тяхното преразглеждане в случай на промяна в инвестиционната среда, застрашава благосъстоянието на компанията. Т.е. няма никаква полза от „инвестиции, направени само заради самите инвестиции“;

5/ В областта на данъчната политика, БИБА дефинира следните основни проблеми:

а/ Икономиката в сянка и това, че установените „правила на играта“ не важат за всички продължава да бъде голям проблем за инвеститорите в България и през 2001 г. Според много от членовете на БИБА „неплащащата данъци икономика продължава да работи почти необезпокоявана“, поради което игнорирането на данъчните закони и укриването на данни от данъчните органи все още изглежда практически по-печелившата „стратегия“ за масовия бизнес в България. Затова и през тази година БИБА отново предлага изграждането на добре работеща данъчна и митническа администрация да стане основна задача на данъчната реформа в България;

б/ Разходите за работа с данъчната администрация също продължават да бъдат проблем за инвеститорите през 2001 г. Бизнесът продължава да отделя значителни средства и време за изготвянето на най-различни видове справки, изисквани от данъчната администрация във връзка с преки или насрещни данъчни проверки. Честа практика продължава да бъде многократното изискване на една и съща информация, която вече е подадена и се съдържа в данъчните досиета на стопанските субекти. С други думи, бизнесът продължава да заплаща цената на неспособността на администрацията да организира ефективно работата си. Едно съвместно изследване на ИПИ и Банок Консултинг от 2000 г. показа, че разходите за работа с правителството представляват приблизително 12% от БВП на страната. С цел минимизиране на тези разходи БИБА предлага, в случай на данъчна проверка, данъчната администрация да набира нужната й информация по служебен път и само когато тази информация е недостатъчна да се извършват насрещни проверки на място в счетоводството на предприятието;

в/ Друг проблем за инвеститорите през 2001 г. продължава да бъде проблемът с непризнаването на правото на данъчен кредит при участие в т.нар „вериги“, включващи некоректен данъкоплатец. Т.е. изправните данъкоплатци покриват загубите от неизправните такива. По време на миналия парламент, Асоциацията на търговците на зърно бе тази, която направи безуспешен опит да разреши проблема, произтичащ от чл.109 на ДПК. Отговорът на фиска обаче бе, че именно въвеждането на този текст е довело до прекъсване на веригите фантоми и освен това в този си вид законът мобилизирал усилията на бизнеса в борбата с фирмите фантоми. В случая проблемът е, че, първо, на фирмите това нито им е работа, нито са в състояние, нито пък имат правомощията да контролират и проверяват всички предходни доставчици на преките си доставчици и второ, защото държавата администрация е тази, която със своите компетентни органи – данъчна администрация, полиция и др., може и трябва да проследи движението на стоките и да установи и санкционира недобросъвестните субекти.

Новото мнозинство направи опит да разреши проблема, като отмени алинеи 11-14 от чл. 109 на ДПК и в замяна на това въведе т.нар. ДДС сметка (виж бр. 51).

г/ Според БИБА през 2001 г. законодателният процес продължава да бъде недостатъчно прозрачен. Промените в данъчните закони се приемат набързо и „скоро след влизането си в сила показват дефекти с тежки последици за широки групи стопански субекти, а и за самата данъчна администрация. Това оскъпява стопанската дейност в страната, без да носи реални ползи за държавата“. Затова БИБА препоръчва това, за което и ИПИ пише от години, а именно промените в законите да се съпровождат с подробно описание на мотиви и разчети, върху които се базират. Или казано с други думи да се въведе задължителен предварителен анализ на въздействието на регламентите и да е ясно от самото начало кой какво губи и кой какво печели от предлаганите промени;

Повече подробности за бизнес средата в България през 2001 година, видяна през погледа на БИБА, може да намерите на www.biba.bg

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.