Ценатана защитата на потребителите

През изминалата седмица в “Държавен вестник” беше обнародвана Наредба№ 19 за санитарно-хигиенните изисквания към компютърни и интернетзали за обществено ползване. Тя е издадена от Министерството на здравеопазванетои на пръв поглед изглежда част от пакета регулации, насочени към защитатана потребителите. От икономическа гледна точка, политиката, свързанасъс защитата на потребителите, има съществено въздействие върху бизнессредата и върху конкурентната позиция на компаниите, които трябвада се съобразяват със съответните правила. Затова и приемането натакива регламенти би трябвало да е съпроводено с предварителна оценкана тяхното въздействие, която да покаже евентуалните разходи, с коитоще бъдат натоварени стопанските субекти и очакваните ползи, коитода оправдават разходите. В конкретния случай с наредба № 19 по нищоне личи да е правена подобна оценка. Ако такава имаше, тя трябвашеда отрази най-малко следното:

1/ Разходи по съобразяването с изискванията за помещенията. Наредбатапредвижда компютърните и интернет залите да се намират в самостоятелнисгради, сгради със смесено предназначение и “други подходящи помещения”(без да е ясно какво се разбира под тази доста мъглява категория).Тези, които все пак се помещават в жилищни сгради, трябва да иматсамостоятелен вход, различен от входовете на сградата. При всичкислучаи височината на помещенията трябва да е поне 2.6 метра, а всякокомпютърно място да разполага поне с 3 кв.м. площ. Когато клубът имаповече от 20 места, трябва да е снабден с 2 входа – основен и авариен.Всички клубове трябва да разполагат с поне 2 отделни тоалетни (зажени и за мъже), ако са с до 100 места, а по-големите – с по още 1санитарен възел за всеки следващи 100 места. От гледна точка на собственицитена компютърни и интернет зали всички изброени по-горе изисквания означаватразходи: по преместването в подходящи сгради (включително и пропуснатиползи от загубата на постоянни клиенти, ако се налага преместванев друг район) и за ремонт с оглед осигуряването на допълнителни входовеи тоалетни (ако остават в същите помещения), или пък разходи за наеманена допълнителни помещения, ако квадратурата на сегашните не позволяваподдържането на съществуващите компютърни места (20 компютъра предполагатнай-малко 60 кв.м. площ).

2/ Разходи по съобразяване с изискванията за осигуряване на подходящклимат и условия за работа. Осигуряването на постоянна температурана въздуха в помещенията между 18° и 25° предполага извършването наразходи по закупуване на климатици. Наред с това съобразяването сизискванията на наредбата означава извършването на разходи за щори,ограничаващи “непосредственото падане на слънчева светлина върху екраните”.Масата, върху която е разположен компютърът, трябва да е с дължинапоне 800 mm, столовете трябва да са регулируеми на височина, а облегалкатаим трябва да се регулира на височина и наклон. Това означава разходиза покупката на нови мебели, или поне за замяна на тази част от мебелировката,която не отговаря на изискванията.

3/ Пропуснати ползи и/или разходи по съобразяване с изискваниятакъм организацията на дейностите. Непосредственият ефект от налаганетона възрастови ограничения за продължителността на ползване на компютрите(до 1 час за децата до 10 години, до 2 часа за деца между 14 и 18години и до 3 часа за лица между 14 и 18 години) и забраната за пушенев клубовете е спад на оборота. Евентуален непряк ефект е увеличаванена цените с оглед компенсирането на намалените приходи и увеличенитеразходи (включително описаните в т.1 и 2). Наред с това може да сеналожи извършването на определени разходи по контрол за спазване наограниченията (например назначаване на служител, който да следи койна колко години е и колко се заседява пред компютъра).

4/ Като цяло мерките за осигуряване на безопасна и здравословна работнасреда трудно подлежат на оценка, поради факта, че те стават видимислед относително дълъг период от време. Характерно за повечето мерки,предвидени в разглежданата наредба е, че те трудно подлежат на контрол.Няма как да се гарантира, че едно 10 годишно дете ще се съобрази сналожения му “здравословен” минимум за работа с компютър и след катому изтече единия час в един клуб, няма да посети съседния за още единчас.

След като разходите за контрол се очаква да бъдат много високи етвърде вероятно администрацията дискреционно да санкционира само някоипазарни участници. Освен това разходите по съобразяване може да сеокажат твърде високи за по-малките фирми, така че някои от тях, вероятно,ще напуснат сектора. Ефектите вероятно ще си проличат най-ясно следизтичане на едногодишния гратисен период, предвиден в наредбата.

 


Свързани публикации.