Цената на зелената енергия

През тази седмица в икономическата комисия в парламента бе разгледан и обсъден Законопроект за енергията от възобновяеми източници. Новият закон ще уреди „насърчаването” на енергията от ВИ, в преследване на целите на стратегията „Европа 2020”, и на практика ще отмени сега действащия Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. Заседанието на комисията привлече интерес, като присъстваха множество гости, които представиха своите писмени становища и забележки към законопроекта.

ИПИ също представи писмено становище, в което постави фокуса върху цената на зелената енергия. Оказа се, че всички останали страни имат различни детайлни забележки към законопроекта, но не се интересуват от общата картина – какъв ще бъде ефектът върху икономиката, заетостта и цената на енергията? Този фокус бе поставен единствено от ИПИ.

Политиката за насърчаване на енергията от ВИ може и да доведе до по-чиста „зелена” икономика, но тя също така ще доведе до по-бедна икономика. Редица изследвания посочват, че административното насочване на ресурс за постигане на „залените” цели ощетява растежа и заетостта. Ето само един цитат от скорошно изследване:

Политиките в Европа не издържат на анализ разходи-ползи… политиката на насърчаване на „зелената” енергия ще струва два пъти повече от необходимото, като загубата за обществото ще се равнява на загубата на една година икономически растеж на всеки десет години.”

The Costs and Benefits of EU Climate Policy for 2020”, Richard Tol (юни 2010)

Държавната политика по отношение на „зелената” енергия продължава да преследва определени цели без да дискутира цената, която всички ще платят за постигането им. Например, ако към момента битовите потребители заплащат около 2 стотинки за зелена енергия на всеки лев от месечната си сметка, то колко биха заплащали при достигане на заложената цел от 16% потребление на електроенергия от ВИ? Това е въпрос, на който към момента няма отговор – нито в стратегическите документи, нито в мотивите към законопроекта. Всъщност накрая на заседанието Петър Димитров отправи точно този въпрос към министърът на икономиката Трайчо Трайков – отговор не последва.

През последните седмици се появи и първият признак на недоволство у хората от „насърчаването” на зелената енергия, покрай новините за очакваното поскъпване на тока, заради „зелената” добавка. Този процес ще се задълбочи – през следващите години ще има все повече насърчени зелени проекти и все по-скъп ток. Ако сега се заплаща по 2 стотинки на всеки лев, то колкото повече се приближаваме към 10-те стотинки зелена добавка на всяко левче, толкова по-силно ще е недоволството у хората. Темата ще стане особено актуална 2014-2015 г., когато проектите ще се натрупат и добавката ще се оскъпи.

Законопроектът предвижда приоритетно присъединяване, задължително изкупуване, преференциални цени и дългосрочни договори. Конкуренция между различните проекти не се предвижда, а цената е „бетонирана”. Всичко това означава гарантирано по-скъп ток – в някои случаи до 2040 г., когато ще изтекат договорите. Стратегията „Европа 2020” по отношение на климата и ВИ-тата, всъщност е план „Скъп Ток 2040”.

Точно затова поставяме фокус върху цената на насърчаването – в така предложения законопроект тази цена е твърде висока. България си е поставила определени цели и не може да ги пренебрегне, но това не означава, че трябва да ги постигне по възможно най-лошия и скъп начин – дългосрочни договори без конкурс с преференциална фиксирана цена. Това е бреме, което потребителите в някои случаи ще носят през следващите 25-30 години без никакви опции за промяна.

Алтернативата е, след като ще се наливат пари в „зелената” икономика, то поне това да се направи по правилния начин – състезание между различните проекти, както и възможности за влияние върху цената през периода на договора. Така, законът би насърчил производството на електроенергия от ВИ без да обслужва бизнес интереси и защитавайки поне в определена степен потребителите.

Повече в становището на ИПИ „Цената на зелената енергия”. 


Свързани публикации.