България – най-голямото сметище на Европа

През седмицата Евростат публикува данни за генериране и третиране на общински отпадъци в страните от ЕС през 2009 година. От данните стана ясно, че в България се падат по 468 кг. боклук на човек от населението, от които са третирани 450 кг. И по двата показателя сме под средните нива за ЕС 27. Тревожното е, че България продължава да е единствената страна, в която 100% от общинските отпадъци биват трупани по депата, а нищо не се изгаря, рециклира или компостира. Резултатите едва ли са изненада за някой, като се има предвид до къде сме стигнали с изграждане на заводи за преработка на битовите отпадъци.

Говорейки за отпадъци, трябва да се отчете фактът, че генерираният общински боклук е много малка част от общия размер на отпадъците (малко над 1% в България). Ето някои любопитни факти за това колко боклук е генериран в страната, как се третира и какво е мястото на България в такава своеобразна класация на европейско равнище. На графиката са представени най-актуалните и съпоставими данни от Евростат, които са за 2008 г.

 

Генериране на отпадъци по сектори – 2008 г. (млн. тона)

 

Какво се наблюдава:

  • България е на четвърто място в ЕС по размер на генерирания боклук с общо 286 млн. тона. Това представлява около 11% дял от общия за ЕС. Челната тройка включва силно развитите западноевропейски страни – Германия, Франция и Великобритания.
  • Отпадъците на глава от населението в България са 37 тона при 5 тона средно за ЕС.
  • Малко под 28% от отпадъците в ЕС са генерирани от добиваната промишленост. В България този дял е 94%, най-високият от всички 27 страни.
  • Добивната промишленост общо за ЕС е генерирала 727 млн. тона отпадъци, от които 37% или 268 млн. тона са само в България.
  • Българската добивана промишленост е генерирала повече отпадъци от всички страни от Западна Европа, взети заедно.
  • Отпадъците от добивана промишленост в България и Румения заедно са повече от половината (56%), генериран от сектора общо за ЕС.
  • На глава от населението се падат по 35 тона отпадъци от добиваната промишленост при 1.5 тона за ЕС.
  • През 2006 г. добавената стойност по факторни разходи за добиваната промишленост в България е 638 млн. евро. За производство на 1 евро добавена стойност в сектора е генериран боклук в размер на 373 кг. На ниво ЕС този показател в 28 кг.
  • В България около 98% от общия генериран боклук се депонира, докато в ЕС това съотношение е 55%. 

 

Публикации на Евростат:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-08032011-AP/EN/8-08032011-AP-EN.PDF

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-10-001/EN/KS-DK-10-001-EN.PDF

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-283/EN/KS-32-10-283-EN.PDF

База данни:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/database – Waste statistics


Свързани публикации.