България губи позиции в класацията за правене на бизнес за 2014

Тази година България е на 58-мо място в класацията на Световната банка за правене на бизнес, съставяна от 2003 г. Макар в миналогодишната класация страната да се намира на 66-то място, след промяна в методологията на изчисление на индекса 58-мото място на практика тази година представлява изоставане с едно място. Това е така, защото по новата методология миналата година е трябвало да сме на 57-мо място. По старата методология България заема 69 място за тази година. В същото време средата за правене на бизнес се е подобрила с 0,25 точки, което е недостатъчно, за да запазим или подобрим позицията си.

Таблица 1: Промяна в мястото на България по категории

Групи показатели

2014

2013

Промяна

Общо

58

57

-1

Започване на бизнес

65

58

-7

Издаване на разрешително за строеж

118

110

-8

Достъп до електричество

135

132

-3

Регистриране на собственост

62

57

-5

Достъп до кредит

28

24

-4

Защита правата на инвеститорите

52

51

-1

Плащане на данъци

81

84

3

Международна търговия

79

86

7

Изпълнение на договори

79

79

0

Закриване на бизнес

92

91

-1

Източник Doing Business 2014

В категорията „Започване на бизнес“ изоставаме със седем места въпреки напредъка от 0,01 точки. В момента административните процедури за започване на нов бизнес в страната са 4 на брой и отнемат 18 дена за тяхното изпълнение, а разходите са 1% от дохода на глава от населението. Единствената промяна за тази година е намаляването на разходите за започване на бизнес с 0,1%.

Все по-назад преминаваме по показателя за разрешително за строеж, след като тази година изоставаме с цели 8 места въпреки покачването на точките с 0,15. Процедурите за неговото придобиване са 18 и са с продъжителност 104 дни. Промяната и в тази категория е по отношение на свиване разходите за придобиване на разрешително за строеж с 14,4% от дохода на глава от населението.

С три места назад страната се мести по показателя „Достъп до електричество“, а точковата промяна е с 0,08 пункта нагоре. За прекарване на електричество трябва да се премине през 6 процедури за 130 дни. През последната година разходите намаляват с 20,7% от дохода на глава от населението.

В категорията регистриране на собственост страната изостава с 5 места и отбелязва незначително покачване с 0,01 точки. Въпреки седемте административни процедури времето необходимо за регистрирането е в рамките само на четиринадесет дена. За изминалата година не са изчислени никакви промени в тази категория, нито по отношение на броя процедури, нито във времето и разходите.

Достъпът до кредит все още е най-добрият показател за страната, макар че и там се отбелязва изоставане с четири места и липса на промяна в точките. Промяната по отношение а този показател е повишаването на покритието на населението от 56,3% до 61%.  Липса на промяна в точките има и по отношение на защитата правата на инвеститорите, а изоставането е с едно място.

Покачване с 3 места и подобрение 0,01 точки има в категорията „Плащане на данъци“. В тази категория процедурите и данъчната тежест са на нива, близки до средните, но времето е почти двойно повече, което може да се обясни с недостатъчно усъвършенстваната система за електронни разплащания и липсата на взаимодействие между различните звена на администрацията.

Покачване със седем места и 1,3 точки има в международната търговия. Това е на база на намаляването на цените за износ и внос – с 151 долара намаляват разходите за износ на контейнер стоки, а с 181 долара на контейнер намаляват разходите за внос.

В категорията изпълнение на договори няма промяна нито в позицията, нито в точките или основните показатели. Времето остава слабата страна в този показател.

Изоставане с едно място има и по отношение на закриването на бизнеса, а промяната в точките е покачване с 0,95. Положителна е промяната към увеличение на възстановяваните средства след фалит до 32,7 цента за долар, но още оставаме далеч от средното за Европа – 70,6 цента за долар. И тук отново слабото място е по отношение на твърде голямата продължителност.

Графика.1. Промяна на мястото на България

Източник Doing Business 2014

Като цяло се отбелязва минимална положителна промяна на точките на страната във всички категории. Изводът, който може да се направи, е, че промяната е твърде малка, за да задържи или подобри позициите, тъй като останалите страни отбелязват по-интензивна положителна промяна.

Както се вижда от графиката, най-добрите места в класацията България е имала през 2008 и 2009 г., когато са съкратени множество от административните процедури. През последните години такива съкращения не се наблюдават, а и реално броят процедури вече са достигнали средния брой за Европа и Централна Азия и сега могат да се предприемат мерки по отношение на намаляването на нужното време и цената им. Най-лесният начин за това е чрез въвеждането на електронни системи за административни услуги.

Графика. 2 Позицията на България в Европа

 

Източник Doing Business 2014

Рекордьорът с най-голям скок тази година е Украйна, която, макар и на 112 място, се покачва с 28 места спрямо миналогодишната класация. Най-голямото подобрение за Украйна е в категорията „Издаване на разрешително за строеж“, в която се изкачва с 145 места, след като намалява административните процедури и разходите наполовина, а времето се съкращава от 375 дни до 73 дни.

 

* Авторът е стажант в ИПИ


Свързани публикации.