България е страната, в която най-много от малките деца се отглеждат от родителите си

Миналата седмица Евростат публикува данни за отглеждането на децата до 3-годишна възраст. Данните са за 2014 г., включват информация за всички страни членки и позволяват да се направят следните изводи:

  • 73% от децата до 3-годишна възраст в България се отглеждат от родител, което е най-високата стойност в ЕС. Средно за страните членки стойността на този показател е 50%, а най-нисък е процентът в Холандия (23%) и Португалия (27%).
  • Съпоставката с продължителността на платеното майчинство показва, че най-дългият платен период в България обяснява продължителното отглеждане на малките деца вкъщи. Обратният случай се забелязва в Холандия и Португалия.
  • Средната продължителност на платеното майчинство в ЕС е по-малко от половин година, а в България – над две години. Допълнително, майките в България могат да се възползват и от трета неплатена година за майчинство.
  • Една от целите на ЕС е осигуряването на официална грижа за поне 33% от децата под 3-годишна възраст. Към 2014 г. 10 от страните членки изпълняват т.нар. Барселонска цел от 2002 г. В България само 11% от децата посещават детска ясла редовно.
  • В най-големите градове в България проблемът е липсата на места в яслите. В другите населени места проблемите са свързани със сравнително по-високата безработицата и по-ниските доходи в съчетание с алтернативата на продължителния платен отпуск по майчинство.

В най-големите градове (София и отчасти Пловдив и Варна) майките трудно намират кой да гледа децата, за да се върнат на работа. В останалата част от страната пък стимулите на останат вкъщи както през първата година, така и през втората (и дори през третата) често са по-силни пред очакваните/потенциалните трудови възнаграждения и това да търсят работно място.

Дългата продължителност на майчинството, липсата на места в яслите в големите градове и алтернативата в малките са основните причини за ниската икономическа активност на майките. Това се отразява на професионалната реализация, заетостта и доходите на жените в България.


Свързани публикации.