Българияи ЕС

През миналата година, пак по повод доклада на ЕС, ние се опитахмеда предложим положителен, насочен към решаване на проблемите, прочитна тези доклади. Тогава ние твърдяхме, че България винаги е ималаи има лошо функционираща пазарна икономика. И още, – че подобряванетой е работа на хората, които живеят в България, работят, предприематразлични начинания, спестяват и инвестират, раждат и отглеждат деца,и накрая умират, като междувременно са избрали някое и друго правителство.Това не е работа на Европейския съюз и неговата комисия.

Изглежда, че и през тази година този подход към редовния доклад наЕС липсва. Реакцията на българските политици и преса бе възможно най-безсмислената– изказване на обида, че България била групирана с Румъния.

Таблицата с коментари, поместена по-долу, помага за известна самостоятелнаориентация в проблемите на присъединяването.

 

Критерии за функционираща пазарна икономика

Показател

Оценкана ЕС (2003)

Значение[+,0,-]

Развитиепрез 2002*

                                                                    Развитие през 2003*

А) Подкрепа застопанските реформи и присъединяването към ЕС

Продължава

+

Всъщност намалява и тованамаление е уловено от повечето социологически проучвания

Продължава да намалява;поддържането на насоката на реформи се дължи на МВФ и поведението наминистъра на финансите; недоволството нараства; професионалните съюзи иматискания, които могат да взривят стабилността и се държат като политическипартии; сред самите партии се шири популизма; управлението на НДСВ е“най-добрия” от практически възможните светове, но и ДПС не вярва в това;НДСВ не може да каже “не” на неразумните идеи на ДПС.

Б) Ръст на БВП

Продължава, въпрекиизвестен спад от м.г.

+

По-висок от ЕС, малконад средния прогнозен ръст за страните-кандидатки

Под възможния, поради високи данъци и квази-данъци и увеличаване надържавните разходи

В) Безработица

Спада, но нямаподвижност на пазара на труда

+ към 0

Пазарът на работна силавероятно ще склерозира вследствие на правителствените мерки и поведението насиндикатите

 Положението ще се влошипредвид на: допълнителна ригидност и разходи, предизборна ситуация иразрастване на измамите, които вече се признават и от правителството, но безда се осъзнава, че те са следствие на самата негова политика. Интересно е, чекогато се въвеждат пазарни ограничения, правителството се позовава на практикатана ЕС, но докладът на ЕС критикува тази политика.

Г) Потребителски цени и инфлация

Намалява

+ към 0

Няма особено значение

Няма особено значение

Д) Привързаност къмсистемата на Валутния съвет

Продължава

+

Намалява

Новият управител на БНБ и подуправителя на БНБ са привърженици насистемата. Проблем са апетитите към депозита на правителството, политическотонедоволство от фискалната дисциплина и неправилния политически подход къмвъзможните големи държавни проекти.

Е) Текуща сметка

През първата половина на 2003 дефицитът е5,2% от прогнозния БВП, доста равнището на м.г.

+ към 0

Задържане на нивото,благодарение на усилията на частния сектор

Всъщност няма особено значение

Ж) Съчетание наполитиките в областта на макроикономиката

Продължава да бъдеподходящо

+

Показател с добристойности, главно благодарение на ролята на МВФ

                                                                                               Същият коментар като през 2002

З) Освобождаване нацените

Намалява от рекордновисоко равнище от 29% през юли м.г.

+

Продължава бавно, снамеса в еластичността на цените със средствата на търговската политика

Либерализация се връща на равнището на 2001 г., ЕС не отчита косвенатанамеса, а тя се увеличава; правителството изкривява цените в отделниподотрасли (търговията със зърно, рекламата и др.)

И) Приватизация

Напредва по-бавно оточакваното

0

Има напредък впроцедурите, но не и в скоростта

Големите сделки са фактически спрени, налице е провал на новата уредбана процеса и връщане към практиката от средата на 1990-те.

Й) Държавни дялове вприватизирани предприятия

Предложени са поразлични начини на инвеститорите

0

Продължава продажбата натакива дялове, но тя се неутрализира от размяната на дялове между държавнипредприятия.

МВФ и някои промени в правителството спряха размяната на дялове междудържавни предприятия, но има увеличаване на броя и дела на държавнитепредприятия, тъй като правителството създава нови такива.

К) Промени в правилатана приватизацията

Няма коментар

0

Без значение,прозрачността можеше да бъде постигната само с незначителни законодателнипромени

Задържаха, а в отделни случаи и спират приватизацията

Л) Следприватизационенконтрол

Няма коментар

0

Продължава да забавяпреструктурирането, под маската на този контрол се стига до всеобщопреразглеждане на сделки

Реваншизмът сякаш изчезва, но преструктурирането си остава проблем.

М) Навлизане в иизлизане от пазара

Има известно подобрение,най-вече поради по-бързите процедури по несъстоятелност; един закон през юниустанови общите принципи на административен контрол, остава законът да бъдеприложен

+

Положението престана дасе подобрява

ЕС е заблуден по повод т.нар. пречки пред навлизането, те сеувеличават; не са намалени и режимите, макар точно това да е отчетено предЕС.

Н) Права на собственост

Засега неясни, спъватразвитието на сделките със земя, жилища и на строителния пазар (макар да имаизвестно раздвижване на на преди най-закостенелия пазар – този на земя)

</t


Свързани публикации.