България предлага добър потенциал за развитие на банкирането

Word Format (Word Format)

През изминалата седмица Булбанк представи първия Банков отчет 2003 на Нова Европа, изготвен от групата УниКредито Италиано. Отчетът на практика представлява преглед на състоянието и перспективите за развитие на банковите системи на страните, включени в понятието „Нова Европа“ (т.е. страните от Централна и Югоизточна Европа, които са в процес на присъединяване към ЕС, Прибалтийските страни, Хърватска и Турция). Основните акценти от този доклад са:

1/ Съотношението на общите банкови активи към БВП в страните от Нова Европа (НЕ) е 68 %, докато в ЕС това съотношение е 270 %. В същото време при условие, че населението на страните от НЕ е около 50 % от това на ЕС, общите банкови активи на тези страни са само 2 % от банковите активи в ЕС. Около 70 % от тези общи банкови активи са концентрирани в три страни – Полша, Турция и Чехия. На България се падат едва 2 % от общите активи в НЕ. Според УниКредито ниската степен на банково посредничество означава, че регионът предлага значителен потенциал за растеж на банковия бизнес. Очакванията са за среден кумулативен ръст на банковите активи в страните от НЕ от 9.5 %. Общо за периода 2002-2006 г. се очаква ръст на банковите активи от 44 %. Най-голям потенциал за развитие на банковото посредничество предлагат България, Румъния и Турция.

2/ С развитието на пазара на банкови услуги в страните от НЕ се очаква и нарастване на гъстотата на клоновата мрежа. В момента на един милион жители в НЕ се падат 234 клона, докато в ЕС тази цифра е 513. Най-развита е клоновата мрежа в Словения – 354 банкови клона на 1 млн. жители, следвана от тази в Унгария – 285 клона на 1 млн. население и Хърватска – 208. По този показател България е в дъното на класацията с 81 клона на един милион жители, а последна е Румъния с 57 клона на 1 млн. души.

3/ Най-голям потенциал за растеж на банковите услуги предлага сегмента на банкирането на дребно и по-специално кредитирането на населението. Наред с това се очаква частично изместване на търсенето на депозитите от страна на домакинствата към управление на активи, предлагано от банките.

4/ Основните приоритети в развитието на банковата инфраструктура са предприемане на конкретни мерки за подобряване на ефикасността на съдебната система и защитата на правата на кредиторите (законово регламентиране на неплатежоспособността и реализиране на обезпеченията) и за ефективно функциониране на кредитни информационни системи (кредитни бюра, кредитни регистри), обхващащи както корпоративните, така и индивидуалните клиенти.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.