България подкрепя, но дали ще даде пример?!

През тази седмица на заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ), който оформя българските позиции по предложенията на ЕС се взе решение България да подкрепи предложената от ЕС директива, която предвижда възможността държавите – членки да освобождават микропредприятията от задължението да съставят годишни финансови отчети.

 

Подробностите

Каква да бъде позицията на България по проекто-директивата се мисли от около 2 месеца. Две работни групи към СЕВ бяха натоварени с тази задача.

Едната, подкрепяща изцяло предложението на Комисията формира веднага позицията си и предложи България да застане зад предложението. Нещо повече, тя предлагаше и текст, в който България да декларира, че ако Директивата бъде приета България ще се възползва от опцията и ще освободи микропредприятията.

Втората група изрази негативно становище с аргументи, присъщи на администрацията – ще се затрудни нейната работа.

В резултат на това противоречие и невъзможността да се постигне консенсус СЕВ взе решение да се направи анализ на ефектите, който да покаже какво е най-добре за България.

Първата работна група, водена от позицията си, че бизнесът в България трябва да бъде облекчен започна процес на консултации – свърза се с неправителствени и работодателски организации, пусна въпросник до фирми и на базата на получените отговори изготви своето становище, подкрепено с факти.

Втората група не направи същото. Тя се свърза със засегнатите държавни структури, от които поиска становище – то, очаквано беше против предложеното освобождаване.

Един месец по-късно двете работни групи отново се събраха и обсъждането беше горе-долу следното:

Първата група представи становищата, получени при консултациите, както изготвения си кратък анализ и отново предложи България да подкрепи проекто-директивата и да декларира, че ще освободи микропредприятията от съставянето на годишни финансови отчети.

Втората група представи критика на документите на първата група – точка по точка, но не представи свой собствен анализ. Аргументът – няма капацитет да го направи…но е сигурна, че директивата не трябва да бъде прилагана в България ако се приеме на европейско ниво.

В крайна сметка, взето е консенсусно решение за позицията на България, което гласи:

„България подкрепя усилията за намаляване на административната тежест и опростяването на бизнес средата. Страната ни ще подкрепи възможността държавите-членки на ЕС да преценяват дали да освободят микропредприятията от изготвянето на годишни счетоводни финансови отчети…Междуведомствена работна група ще изготви анализ на икономическите и финансови ефекти от прилагането на подобна мярка за българските микропредприятия.„

Казано с други думи, България подкрепя, но засега не се задължава да се възползва от опцията. Това се гласува от СЕВ тази седмица.

Излишно е да посочваме, че ИПИ подкрепя изцяло първата група – аргументите можете да прочетете в изпратеното от нас становище в процеса на консултации.

Не е излишно обаче да посочим кои са работните групи – първата се води от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, а втората от Министерството на финансите.

 


Свързани публикации.