„Булгартабак“да се продаде през борсата*

“Бритиш американ тобако” (БАТ) се отказаха от сделката за “Булгартабак”поради политическите условия в страната. В тази новина няма нищо неочакванопри положение, че инвеститорите бяха “шашардисани” от политическите игри,в които бяха въвлечени. Това е поредната провалена процедура за приватизацияна компанията. Въпреки многото полемики конкретните параметри на сделкатане станаха ясни, тъй като не беше осигурена необходимата прозрачност заобществото. Провалено бе и заседание на парламента, което трябваше да внесеповече яснота.

Негативни ефекти от провалената сделка :
1/ Серията от нереализирани сделки е сигнал за инвеститорите, че силнатаполитизация около “Булгартабак” на практика прави приватизацията невъзможна.Малко е вероятно да започне нова процедура преди изборите, а дори и да започнее слабо вероятно да доведе до сделка.

2/ В една евентуална нова процедура инвеститорският интерес ще бъде ощепо-нисък или въоще няма да го има и съответно цената ще бъде по-ниска. Вероятноединствено фирми със съмнителна репутация ще изявят желание за участие внова процедура. На всички вече стана ясно, че докато ДПС не разреши нямада има сделка.

3/ Предприятията от сектора ще продължат да трупат загуби, така че с всякаизминала година ще стават все по-непривлекателни за продажба. Ще се налагатдопълнителни субсидии от страна на държавата. Като цяло конкурентноспособносттана отрасъла ще намалява. За 2005 г. предвидените премии за тютюнопроизводителитевъзлизат на 111.7 млн. лв., което е около два пъти повече от субсидиятаза останалата част от земеделието, която е 65 млн. лв. (не включвам кредититеи временната финансова помощ). Това означава, че този отрасъл е най-силнозависим от държавна помощ и съответно – най-далеч от пазарни отношения всравнение с цялото земеделие.

Повечето съседни страни приватизираха този отрасъл, така че очакването епрез следващите години тютюнопроизводството да произвежда продукция самоза вътрешния пазар, поради липса на друго търсене. След влизането в ЕС иотпадането на митата за внос, демонополизирането ще се случи по пазаренначин, защото по-ефективните производители ще изместят ниско ефективните.Освен това през следващите години акцизите върху местните цигари постепенноще нарастват, за да се достигне изискваното от Европейския съюз минималнониво, което е 57% от продажната цена, но не по-малко от 2.5 лева на кутия.Това гарантира значително покачване на цените на цигарите, произвежданиот Булгартабак и относителна загуба на конкурентност спрямо чуждите производители.С други думи, пред Булгартабак се задават трудни времена. При този сценариие възможно да се стигне до фалит на “Булгартабак”, ако не се приватизирапреди това.

4/ Губещи от развалянето на сделката са и тютюнопроизводителите, защотосе спира развитието на отрасъла. Те ще продължат да бъдат изключително зависимиот държавната политика и ще разчитат на социалните програми на правителството.На практика на тях им се отнема възможността за развитие, защото в тозисектор пазарът продължава да “отсъства”. Така че данъкоплатците ще трябвада продължават да плащат за поддържането на непазарни отношения в този отрасъл.

5/ От провалената сделка страда и имиджът на България, защото за пореденпът процедурите не се спазват и условията постоянно се променят. “Изгонването”на поредните инвеститори показва, че политическият риск е висок.

Във всяка процедура до сега ДПС имаше твърдо мнение – против, като самопричините бяха различни. Причините за провалените сделки бяха или в недостатъчнатастратегическа ориентация на инвеститорите (стигна се до там, че “Дойче банк”се оказаха недостатъчно стратегически), рисковете за националните интереси,или пък защитата на социалните права на тютюнопроизводителите. Важно е уточнението,че още през лятото на 2004 г. бе приета “Наредба за условията и реда заиздаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн иза производство на тютюневи изделия”. Според тази наредба лиценз за производствона цигари ще получават кандидати, които имат нетни годишни приходи от продажбана тютюневи изделия не по-малко от 500 млн. евро, внесен капитал не по-малкоот 1 млн. евро, заедно с други изисквания за минимален производствен капацитети минимално количество реализирани продажби (късове цигари) в миналото.Тази наредба ограничава конкуренцията на българския пазар до големите фирмисветовни производители. Освен това се отнема възможността на мултинационалнифирми с друг предмет на дейност да участват в приватизацията в България.След като от ДПС декларират, че са против ограничаването на конкуренциятав отрасъла, би следвало да се бяха противопоставили на приемането на подобнаограничителна наредба. Още повече, че като коалиционен партньор са ималивсички средства за това. По-скоро изглежда обаче, че от ДПС прилагат системноелиминиране на всички възможни инвеститори.

При това положение е логично да смятаме, че от ДПС искат да запазят държавниястатут на компанията, така че да продължат да упражняват пряк контрол върхуважни избиратели, каквито са тютюнопроизводителите. Политическата ситуацияе такава, че е твърде вероятно ДПС отново да назначи Министъра на земеделиетои в рамките на следващото правителство. Ака БСП има мнозинство в следващиякабинет и парламент (каквото сочат засега социологическите данни) спиранетона приватизацията няма да бъде проблем, защото от партията ясно деклариратотрицателно отношение към приватизацията като цяло. По този начин се очертавадългосрочен контрол от страна на ДПС върху тютюнопроизводството в България.Няма да бъде неочаквано, ако вместо визия за приватизация, в скоро времени се предложи стратегия за развитие на отрасъла от правителството, коятопо никакъв начин не включва раздържавяване. Не трябва да се отхвърля и възможността,в даден момент, ДПС да намери и предложи купувач за “Булгартабак” фирма,близка до партията.
При отсъствие на достатъчно вътрешна роля за приватизация ролята на международниинституции като ЕС и МВФ става особено значима. В настоящата ситуация изглежда,че без външен натиск предприятията от “Булгартабак” ще си останат държавни.

Друг важен въпрос е, че против приватизацията се обявят и партии, коитопретендират за дясна ориентираност. Отношението към приватизацията е тема,по която претендиращите за “десни” партии би трябвало да бъдат твърдо “за”и да използват всички средства за осъществяване на сделките. Вместо товасе стига до точно противоположните случаи, което допълнително обърква всякаквипредстави за “дясно и ляво”.

Най-доброто решение за приватизация на “Булгартабак” е през фондовата борса.Предимствата са, че по този начин ще се ограничат “задкулистните игри”,постигнатата цена ще е пазарна, процедурата ще е бърза и прозрачна. Изключителноуспешната продажба на дялове от БТК е сигнал, че този начин на приватизацияможе да бъде много ефективен. При това положение няма да има меморандуми избор на стратегически инвеститор, но по пазарен път ресурсите ще се насочаткъм купувачите, които най-високо ги ценят. Напълно възможно е такава процедурада се реализира преди изборите и “Булгартабак” да се приватизира. Колкотопо-бързо политиците в България разберат, че това е най-разумното решение,толкова по-добре.

 

––––––-

* Тази статия беше публикувана във вестник “Дневник” на 03.02.2005 г. подзаглавието “Булгартабак – приказка без край”

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.