Бележки по вътрешния кредит

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

С 32.7 % е нараснал вътрешния кредит от януари 2001 г. до третата седмица на февруари. Това показват данните от седмичната статистика на БНБ. Ръстът е относително постоянен през целия период. Това, което прави впечатление, е, че:

1/ Основното увеличение на вътрешния кредит идва от левовия му компонент, който регистрира 52.6 % ръст. Кредитите във валута са се увеличили с 20.5 %;

2/ Нетните вземанията от правителството са непостоянни и през 2001 г. не показват ясно очертан тренд на движение. От декември 2001 г. до третата седмица на февруари 2002 г. обаче те нарастват трайно. Ръстът е 109 %.

3/ От началото на 2001 г. вземанията по валутни държавни ценни книжа регистрират постоянен приръст. Към третата седмица на януари този ръст достига 64.6 %.

4/ През разглеждания период кредита за частния сектор нараства с 22.6 %. От този кредит близо 80 % са вземания от частни предприятия. Тези вземания отбелязват ръст от 17.6 %. Много по-сериозен е ръстът на кредитите за населението – 47.7 % . Това увеличение вероятно отразява засилената конкуренция между няколко банки по отношение на кредитирането на граждани и домакинства. Отражение има и влизането в сила на Закона за ипотечните облигации, с който банките получиха възможност да привличат ресурс, сравним по срок със сроковете по отпусканите по тях кредити.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.