Бележки по последни данни за потребителски цени

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

НСИ обяви 2.8%-но нарастване на индекса на потребителските цени за януари 2002 г. Това предизвика дебат относно състоятелността на общата макроикономическа прогноза на правителството, която предвижда покачване на цените за 2002 г. с 3.5%. Може да се каже поне следното:

1. Има разлика между „инфлация“ и „промяна на цените“. В икономическата теория „инфлацията“ е монетарен феномен; тя отразява намаляването на стойността на парите поради нарастване на паричната маса. Манипулирането на паричното предлагане (т.е. печатане на пари без покритие) беше възприета политика до началото на 1997 г.

2. Така разбирана, инфлацията създава обща несигурност на средата, тъй като не могат да се взимат дългосрочни решения заради риска от промяна в стойността на парите.

3. „Промяната на цените“ (или индексът на потребителските цени) мери средна промяна в различни цени, но това (при валутен борд) отразява промяна в стопанските реалности, технологиите, ресурсите, предпочитанията на потребителите, данъците е т.н. Тази промяна също е донякъде непредвидима, но тази несигурност е неотменна от динамиката в икономиката.

4. Докато има валутен борд и фиксирано парично предлагане, ще имаме само промяна в относителните цени. Това не може да бъде системен риск за стабилността на бизнес-средата.

5. Що се отнася до ръста на цените през януари, той отразява най-вече промяна във фиксираните от правителството цени и данъците. Административно определяните цени най-вероятно ще се покачват още. Ефектът може да се мери както върху бюджета, така и върху покупателната способност на населението. За фиска е важно увеличените разходи по издръжка да не надхвърлят увеличените приходи от ДДС заради новите цени.

6. Ефектът от намаляване на данъка върху печалбата може да се усети в средносрочен план (до 1-2 години) – при равни други условия, фирмите ще имат по-ниски разходи и ще могат да намаляват цените на продукцията заради намалението на ставката.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.