Бележки по платежния баланс

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Тази седмица БНБ представи статистика за платежния баланс за периода януари-ноември 2001 г. В тази връзка бихме искали да коментираме следното:

1/ За разглеждания период дефицитът по текущата сметка достигна 771.5 млн.щ.д. или 5.7% от прогнозния БВП за 2001 г (13.5 млрд. долара). В сравнение с аналогичния период на предишната година, дефицитът е нараснал с 206 млн.щ.д.

2/ Търговското салдо, на основа износ ФОБ и внос ФОБ, е отрицателно (-1425.3 млн.щ.д. или 10.6% от прогнозния БВП) и се влошава с 399.7 млн.щ.д. спрямо същия период на миналата година (-1025.6 млн.щ.д.). Ако обаче разгледаме търговското салдо при внос на база СИФ дефицитът е 1944.9 млн.щ.д, като се приближава до прогнозата на ИПИ за търговски дефицит от 2 млрд. щ.д. през 2001 г. (Виж брой 51). За времето януари-ноември 2001 г. темпът на нарастване на вноса (12.4%) е два пъти по-голям от този на износа (6.2%).

3/ Промяната в салдото е отражение в най-голяма степен на нарастването на вноса от ЕС – 25.3% (660.8 млн.щ.д.) спрямо същия период на 2000 г. Ако разгледаме относителния принос на отделните групи страни за нарастването на общия внос, повече от 90% от отчетеното увеличение се дължи на нарастване импорта от ЕС. Износът за Общността се увеличава с 13.4% (305.8 млн.щ.д.). Както неколкократно е ставало въпрос в статиите на ИПИ, в основата на нарастването на вноса от ЕС е споразумението за либерализиране на търговията, което започва да придобива симетричен характер.

4/ Салдото по услугите е положително (562.3 млн.щ.д.), като се подобрява с 54.4 млн.щ.д. в сравнение с периода януари-ноември 2000 г. Приходите от туристически услуги нарастват с 140.3 млн.щ.д. спрямо аналогичния период на 2000 г., като салдото от туризъм е 621.1 млн.щ.д. (4.6% от прогнозния БВП).

5/ За разглеждания период салдото по финансовата сметка е положително (1069.3 млн.щ.д.), като се подобрява с 362.6 млн.щ.д. в сравнение с аналогичния период на 2000 г.

6/ Преките инвестиции в страната за разглеждания период възлизат на 582.9 млн.щ.д. (4.3% от прогнозния БВП) и са по-малко с 342.4 млн.щ.д. спрямо същия период на предишната година. През 2002 г. е вероятно притока на чуждестранни инвестиции да намалее допълнително, поради влошаващата се икономическа конюнктура в глобален план.

7/ През периода януари-ноември 2001 г. портфейлните инвестиции на резиденти в чужбина нарастват с 25.1 млн.щ.д., като за сравнение през същия период на предишната година тяхното увеличение е в размер на 57.8 млн.щ.д. Портфейлните инвестиции (пасиви) нарастват с 107.3 млн.щ.д., което се дължи най-вече на емисията на еврооблигации през ноември 2001 г.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.