Бюджетният излишък = 1.5 милиарда лева

На 30 ноември Министерството на финансите обяви данните за изпълнениетоконсолидирания държавния бюджет към 31 октомври. Въпреки че забавянеот 1 месец е прекалено дълго, положителното в случая е, че за първипът от много време данните се публикуват точно в деня, в който е записано,че трябва да се публикуват. (Данните за изпълнението на държавния бюджетса достъпни тук).

Според оповестената от Министерството на финансите информация приходитев консолидирания държавен бюджет от януари до октомври 2004 година сапочти 13 милиарда лева, като 80% от тях са данъчни приходи, а останалитеса неданъчни приходи и помощи. Разходите на консолидирания бюджет са11.5 милиарда лева, като най-високи са разходите социални разходи, заиздръжка, за заплати, за капиталови разходи, за субсидии и за лихви.Разликата между приходите и разходите в консолидирания бюджет към краяна октомври формира бюджетен излишък в размер на почти 1.5 милиардалева (точното число е 1.47 милиарда лева).

Като дял от БВП бюджетният излишък към края на октомври е 3.9% от очакваниябрутен вътрешен продукт на България за 2004 година. Това е огромен бюджетенизлишък – за сравнение ще посочим, че приходите от данъка върху доходитесе очаква да достигнат около 3.6% от БВП, приходите от данъка върхупечалбата – 2.7% от БВП, приходите от осигуровки – около 10.9% от БВП.Следователно натрупаният излишък за първите 10 месеца на годината едостатъчен за някое от следните действия:

· Отмяна на данъка върху доходите

· Отмяна на данъка върху печалбата

· Едновременно намаление на данъка върху печалбата и данъка върху доходитедо около 5-6%

· Намаление на осигуровките от 42% до под 20% (включваме и вторичнитеефекти върху облагаемата основа)

· Изплащане на 10% от държавния дълг на страната

Вместо да се предприеме някоя от горепосочените алтернативи, правителствотонай-вероятно ще похарчи целия излишък, или поне по-голямата част отнего. Начинът, по който се харчат парите от излишъка, гарантира съссигурност едно нещо – тези пари ще се излеят в нереформирани структури,които няма да постигнат никакъв забележим резултат /тук дори не споменавамебезсмислените предизборни проекти, които започнаха в последно време/.В крайна сметка ще се окаже, че в края на годината излишъкът ще бъдепохарчен, данъците няма да бъдат осезаемо намалени, съответните сфериняма да бъдат реформирани. А съответните министри /на здравеопазванетои образованието, например/, след като пропилеят огромни суми, пак щесе оплакват, че не им стигат парите.

 

 

 

 

 

 


Свързани публикации.