БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2007

Анализ на приходите в бюджета

1. Приходите по консолидирания бюджет до август 2006 г. включително са достигнали 71,1% от планираните в бюджет 2006 постъпления. Ако тенденцията се запази и няма ускорение или забавяне на събираемостта, в края на годината ще бъдем свидетели на преизпълнение на бюджета с над 1 700 млрд. лв.

2. Най-голям принос към приходите от данъци имат постъпленията от ДДС, чиито дял се увеличава от 32.2% през 2005 г. до 34.7% през 2006 г.

3. На второ място по големина в приходната част на бюджета се нарежда перото социалното и здравно осигуряване. Неговият дял намалява от 30.3% до 26.4%, което се дължи най-вече на намалената ставка на социалните осигуровки с 6% през 2006 г. Тъй като намаляване на данъците и налозите е основен и силно мотивиращ фактор за излизане на икономиката “на светло”, намалението на абсолютния размер на приходите от социални и здравни осигуровки е с 0,7% (18,94 млн. лв.), което е значително по-малко от намалението на ставката с 6%. Същевременно, увеличената икономическа активност следствие на по-ниското облагане на труда е подействала положително върху приходите в бюджета посредством повече данъци върху потреблението и данъци върху физическите лица и увеличаване на данъчната база, която подлежи на облагане.

4. На трето място по значимост в приходната част на бюджета са акцизите. Поради програмата за хармонизиране на част от данъчните ставки на българската икономика с режима на ЕС през 2006 г. бяха осезаемо увеличени акцизите върху цигарите и алкохола. Въпреки закономерното увеличение на постъпленията от акцизи, това доведе и до увеличаване на продажбите в безмитните магазини и контрабандата, което означава загуба или пропуснати приходи в бюджета както от акцизи, така и от ДДС и други данъци и такси върху потреблението и вноса. През 2007 г. ще бъдат увеличени акцизите върху дизела и бензина, ще бъдат въведени акцизи и върху електроенергията и въглищата.

5. Делът на корпоративния данък в общите данъчни приходи се увеличава от 8.5% до 9.6%. Това означава, че намаляването на ставката от 15% на 10% през 2007 г. няма да доведе до значителни загуби за бюджета, а дори напротив – ще стимулира икономическата активност чрез намаляване на стимулите на предприемачите да укриват данъци и общият ефект ще бъде положителен по отношение на събираемостта на данъчните задължения.

Приоритетите на бюджетната политика за 2007 г. са:

• Максимално усвояване на европейските фондове с цел повишаване на конкурентноспособността на икономиката;

• Социална насоченост в т.ч. пенсии и социални програми, качествено образование, достъп до качествени здравни услуги.

• Модерно общество, основано на съвременни информационни технологии, иновации и повишено качество на човешкия капитал.
Според проектобюджета областите, които ще получат основна част от публичните инвестиции през следващите няколко години са: работна сила, земеделие, транспорт и околна среда.

Нашите коментари

Обявените цели не могат да се постигнат чрез избиране на “приоритетни” сектори и отрасли, а в насочване на оскъдните ресурси към тези сегменти на пазара, които носят най-голяма икономическа ефективност. Икономиката е динамична система, а не статична картина, която може да се прогнозира и управлява, тъй като икономическите участници променят във всеки един момент поведението си в зависимост от стимулите и сигналите, които получават. Централизираните механизми за преразпределение на държавата не са в състояние да “оценят” икономическата действителност в нейната цялост и да отговорят своевременно на променящите се условия.

Въпреки изказаните пожелания през годината преразпределението през бюджета да не надхвърля 40% от БВП, в проектобюджета са заложени приходи, които достигат 41,7% от БВП. Ако се отчете и станалото вече традиционно преизпълнение на бюджета между 1 и 3%, това означава, че преразпределението ще надхвърли 42%, а най-вероятно и 43% от БВП през следващата година. Това е негативна тенденция за икономиката, тъй като увеличаване на преразпределението означава по-нисък икономически растеж. Емпиричните изследвания показват, че съществува отрицателна връзка между размера на държавата (измерен чрез бюджетните разходи като процент от БВП) и икономическата активност, т.е. колкото повече расте преразпределителната тежест на държавата, толкова по-нисък е реализираният икономически растеж.

В проектобюджета е записано, че “данъчната политика продължава да е насочена към стимулиране на инвестиционния процес и икономическия растеж”. Но икономически растеж не се стимулира чрез увеличение на преразпределението, а точно обратното – чрез намаляване на вмешателството в икономиката, защото това означава повече средства на разположение, “изсветляване на икономиката”, насочване на ресурси и капитали към ефективи и икономически целесъобразни начинания, които носят най-голяма добавена стойност и полезност за потребителите. Харченето от страна на държавата променя стимулите на пазара, което рефлектира в промяна на относителните цени, лихвените проценти, заплатите, които не отразяват в пълна степен пазарната действителност.

По отношение на разходната политика в бюджета е заложена следната концепция, която противоречи с пазарната логика и е в противовес с интересите на данъкоплатците в страната: “Не на последно място трябва да се спомене необходимостта да се заделят бюджетни ресурси за финансиране на губещи държавни предприятия като БДЖ.”

Очевидно БДЖ има приоритет, тъй като той е един от най-големите получатели на субсидии от държавния бюджет., които достигат 89 млн. лв. за година. Прекратяването на субсидирането на компанията не стои на дневен ред, поради “социалното значение на БДЖ като голям работодател и факта, че тя все пак е държавно предприятие и отговорност на правителството”.

Приватизацията ще реши проблемите пред БДЖ, защото от една страна, като частна компания, няма да бъде “отговорност на правителството”, а от друга – преструктурирането й, оптимизиране на разходите и съкращаване на персонала ще намалят размерите й като “работодател”. Защото в момента социалното значимост на БДЖ произтича най-вече от факта, че тя е в тежест на данъкоплатците, голяма част от които не ползват услугите й поради ниското качество, което се предлага. Механизмите да се осигури “правото на предвижване” на бедните от страна на държавата могат да бъдат различни и със сигурност не се ограничават до монополизиране на дейността на ж.п. транспорта и поддържане на губещо предприятие, което в ръцете на държавата не може да се развива, става все по-неконкурентно, служителите му са недоволни, клиентите – също. И всички тези негативни последици биват понасяни в най-голяма степен от данъкоплатците, т.е. икономическо активното население в страната. Чрез преструктуриране на предприятието може не само да отпадне задължението на държавата да го субсидира, но и да печели от събиране на данъци и плащане на социални осигуровки на служителите.

Положителни тенденции в проектобюджет 2007

1. Намаляване на ставката на корпоративния данък от 15% на 10% за 2007 г. Според разчетите на министерство на финансите това ще остави на разположение на бизнеса средства в размер на около 290 млн.лв. ИПИ от години се бори за намаляване на данъчната тежест и въвеждане на плосък данък в размер на 10% – за облагане на печалбата, личните данъци и социални осигуровки. В този смисъл това е една малка победа, която доказано ще има положителни ефекти върху икономиката.

2. През 2007 г. необлагаемият минимум се увеличава от 180 лв. на 200 лв.

3. Продължава програмата за въвеждане на програмен подход на бюджетиране във всички министерства.

4. Има планове за реформиране на образованието чрез въвеждане на принципа “парите следват ученика”.

5. Призната е необходимостта от осъществяване на контрол и съблюдаване на действията на държавните органи и служители за “ефективното и ефикасно използване на публичните финанси”. Но практическото реализиране на идеята не е трябва да е изложено с достатъчно конкретни, ясни и мотивирани предложения и механизми за осъществяване на такъв независим контрол.

 


Свързани публикации.