Бюджет 2005: Поглед към разходитеГеорги Ангелов

В проектобюджета за 2005 година са заложени разходи в размер на 16.3 милиардалева, което е с 1.6 милиарда лева повече, отколкото са предвидени в бюджетаза 2004 година. Толкова бързо нарастване на разходите е повод за сериознобезпокойство доколкото такива темпове на растеж на разходите не са устойчивив по-дълъг период. Освен това ефективността на бюджетните разходи в Българияе доста ниска и наливането на повече средства означава, че тези средствав голямата си част ще бъдат изгубени и от тях няма да има никакъв резултат.Не по-малко важно е и това, че отпускането на много средства на нереформиранисфери води до намаление на стимулите за извършване на реформи в тях.

Разходи за заплати и осигуровки
Разходите за заплати и осигуровки през 2005 година се предвижда да достигнатпочти 2.4 милиарда лева, т.е. ще нараснат с около 170 милиона лева спрямо2004 година. В бюджетната сфера работят около 460 хиляди души, което е многоповече отколкото е необходимо. В повечето министерства и ведомства има поне20% излишен персонал, а в образованието около 50%. Следователно значителначаст от разходите за персонала са излишни и могат да се съкратят – стававъпрос за поне 600 милиона лева през 2005 година. Още по-големи спестяванияна разходи могат да се реализират чрез дълбоки реформи като приватизацияна съответните дейности (образование, здравеопазване).

Разходи за издръжка
През 2005 година разходите за издръжка (командировки, материали, телефони,горива и енергия, услуги, ремонти и т.н.) се предвижда да нараснат изключителнобързо – с над 300 милиона лева и да достигнат 2.6 милиарда лева. Толковабързо нарастване показва единствено, че държавните структури не могат ине искат да контролират своите разходи. При намаление на персонала на държавнитеструктури е възможно и също толкова значително намаление на разходите заиздръжка – от порядъка на 600-700 милиона лева. Но дори и да няма намалениена персонала, не е допустимо толкова бързо нарастване на разходите за издръжка,колкото се предвижда през 2005 година.

Отбрана и сигурност
Тук се включват разходите за отбрана, полиция, съдебна система и затворите.Тези разходи достигат през 2005 година сумата от 1.6 милиарда лева. Разходитеза отбрана в България са едни от най-високите при сравнение с други странии може да се мисли за тяхното оптимизиране – чрез намаляване броя на военните,въвеждане на професионална кадрова армия, приватизация на военните активи(такъв модел се прилага в Англия, например). Възможно е спестяване на разходиот няколкостотин милиона лева.

Субсидии
Разходите за субсидии през 2005 година ще достигнат 747 милиона лева, снад 60 милиона лева повече от 2004 година. Субсидиите от държавата са единот показателите за изпълнение на реформите в реалния сектор – колкото повечереформи се правят, толкова по-малка нужда от субсидии има. След като в Българиясубсидиите се планира да нараснат това показва, че реформите се извършватизключително бавно. Субсидиите изкривяват пазарната среда и стимулите, задържатголямо количество ресурси в губещи дейности и по този начин водят да значителназагуба на благосъстояние за обществото. При по-бързо извършване на необходимитереформи в БДЖ, български пощи, държавните медии, земеделието, въгледобива,здравеопазването и др.под. е възможно пълно премахване на субсидиите и спестяванена над 700 милиона лева.


Здравната каса

Разходите на здравната каса се предвижда да нараснат с над 100 милиона левапрез 2005 година и да достигнат 863 милиона лева. Във връзка с това се предлагаи покачване на здравната вноска от 6% на 8%. Здравната каса, обаче, е достанеефективна по отношение на разходите си, тъй като тя е монополна държавнабюрократизирана структура. Ако се извърши реформа и се допусне конкуренцияот частни здравни каси това ще доведе до спестяване на разходи. Този ефектще е още по-силен при приватизация на болниците и възможности за реалнаконкуренция между тях. Една такава реформа не само ще премахне необходимосттаот увеличение на здравните вноски, но дори ще направи възможно тяхното намаление– от 6% на 3-4%. Това може да спести на бюджета и данъкоплатците средствав размер на 300-400 милиона лева.

Помощи и обезщетения
Според изследване на Световната банка в България бедните са по-малко от30% от населението. Въпреки това, почти 80% от населението получават някакваформа на подпомагане от страна на държавния бюджет. По този начин се изразходватнеефективно огромни парични ресурси без да има голям ефект върху бедносттаили безработицата (тук се включва и безрезултатните програми за активнимерки на пазара на труда). При това много хора първо плащат високи данъции след това получават обратно най-различни облекчения от държавата, коетоне само излишно раздува бюрокрацията, но и намалява стимулите за труд ипредприемачество. През 2005 година разходите за помощи и обезщетения сепланират в размер на 1.2 милиарда лева като от тях могат да се спестят поне200-300 милиона при наличие на воля за реформи.

Дълготрайни активи
Разходите за дълготрайни активи през 2005 година ще достигнат нивото от1.6 милиарда лева. Голяма част от тези разходи могат успешно да се прехвърлятна частния сектор чрез приватизация и концесия на летища, пристанища, магистрали,мостове, ВиК системи и т.н. Съответно е възможно спестяване на 10-20% отразходите.

Резерв
През 2005 година се предвижда резерв за непредвидени и неотложни разходив размер на 350 милиона лева. От тях 55 милиона лева са за стихийни бедствия.Останалите около 300 милиона лева се залагат като резерв за структурни реформи,но тъй като структурни реформи не се извършват, изглежда че това е простоначин да се похарчат повече пари за съответните дейности.

Лихви
Разходите за лихви са в размер на над 800 милиона лева в бюджета за 2005година. Чрез по-бърза приватизация и използване на приходите от нея (заедносъс средства от фискалния резерв) за изплащане на държавен дълг може дасе постигне намаление на разходите за лихви с поне 200 милиона лева годишно.

Общите разходите в бюджета
От 16.3 милиарда лева в разходната част на бюджета за 2005 година около3.5-4 милиарда лева биха могли да се спестят чрез извършване на по-бързии дълбоки реформи и чрез по-ефективен контрол върху разходите на бюджетнитеведомства. За сравнение ще посочим, че тези средства заедно с очакваниябюджетен излишък са достатъчни за премахване на всички преки данъци – данъкавърху доходите, осигурителните вноски и данъка върху печалбата.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.