Акцизите в ЕС

Акцизите са косвен данък върху потреблението или използването на определени продукти. Докато ДДС е общ данък за всички стоки, който е процент от цената на тези стоки, акцизите са специфичен данък за определени стоки, който се определя като сума за определено количество от продукта. Акцизите имат няколко цели:

  • Дестимулиране използването на вредни за здравето стоки – алкохол, цигари, горива, които замърсяват природата. Облагането на тези стоки с акциз ги прави по-скъпи и намалява търсенето за тях.
  • Финансиране на вредните ефекти от тези стоки – някои учени смятат, че алкохолът, цигарите и замърсяващите горива увреждат здравето на хората и водят до повече използване на здравни услуги, поради което с налагането на допълнителен данък върху тези стоки се осигурява финансирането на тези услуги.
  • Финансиране на пътищата – акцизите върху горивата се плащат от тези, които използват автомобили, и колкото повече се използва един автомобил се плащат повече пари за гориво, съответно и за акцизи. Така хората, използващи пътищата най-много, плащат най-много акцизи. Това е един индиректен начин за заплащане на ползването на пътища.
  • Събиране на приходи за бюджета – тъй като с акцизи се облагат стоки, които се възприемат като вредни, политически е значително по-лесно на едно правителство да наложи такъв данък, отколкото да увеличи данъка върху доходите.

Законодателството на ЕС за акцизите е в голяма степен възприето заради създаването на Вътрешния пазар от началото на 1993 година, когато се премахват митниците на границите между страните членки. Приходите от акцизи в Европейския съюз влизат като приход в бюджета на съответната страна членка. Всяка страна има собствено законодателство, касаещо акцизите. ЕС, обаче, налага определени изисквания към това законодателство.

Най-важното от тези изисквания е задължението да се налагат акцизи за определени стоки, които акцизи са не по-ниски от минималните нива, приети в директивите на ЕС. Освен това е хармонизирана структурата на акцизите, има изисквания към производството, движението, складирането и контрола над акцизните стоки. Облагаемите с акциз стоки според директивите на ЕС са алкохолните напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти /моторни горива и горива за отопление – бензин, дизелово гориво, електричество, природна газ, въглища и кокс/.

 Таблица: Минимални акцизи за някои стоки в ЕС

Стока акциз
етилов алкохол 550 евро/хектолитър чист алкохол
цигари 1.28 евро на кутия
оловен бензин 421 евро/1000 литра
безоловен бензин 359 евро/1000 литра
дизел 302 евро/1000 литра

Европейските директиви предвиждат различни акцизи при различните употреби на съответните стоки. Като цяло акцизите са по-ниски при използването на горивата за отопление или индустриални цели.

При акцизите върху алкохола има големи различия в ставките в отделните страни – докато Естония и Словакия имат ставки, близки до минималните, в други страни ставките достигат много пъти повече от минималните – например Швеция /около 10 пъти по-високи от минималните/, Ирландия /8 пъти по-високи/. Тези различия отразяват отношението на отделните страни към алкохола и покупателните възможности на гражданите им.

Още по-големи са различията при стоки, за които няма минимални ставки, като виното. Докато в много страни като Италия, Словакия, Испания няма облагане на виното, в други като Ирландия, Великобритания, Швеция, Финландия акцизът върху виното е 200-250 евро на хектолитър.Акцизите върху горивата също показват голяма вариация в отделните страни, въпреки хармонизацията на акцизите и минималните ставки. Безоловният бензин се облага с малко над 300 евро на 1000 литра в Литва и Латвия, а във Великобритания ставката е около 700 евро, повече от два пъти по-високи. При дизеловото гориво за транспортни цели отново облагането е най-високо във Великобритания – над 700 евро, а най-ниско в новите членки на ЕС – около 250 евро на 100 литра. Огромни са различията при дизеловото гориво за отопление и индустриални цели – ставките варират от 21 евро за 1000 литра в Литва до 500 евро на 1000 литра в Германия.Различията в ставките по акцизите в отделните страни се отразяват най-видимо в приходите от акцизи в държавния бюджет. Най-малко приходи от акцизи влизат в бюджета на Кипър – 2% от БВП и Великобритания – 2.1% от БВП. На другия полюс са Дания, Полша и Люксембург с над 4% от БВП приходи от акцизи. С други думи, отделните страни имат значителна свобода в определянето на своята фискална политика по отношение на акцизите – въпреки че това са най-хармонизираните данъци в ЕС.

 

страна акцизи % от БВП
Кипър 2
Великобритания 2.1
Белгия 2.4
Германия 2.4
Италия 2.4
Литва 2.4
Франция 2.5
Холандия 2.6
Испания 2.7
Малта 2.7
Австрия 2.8
Латвия 3.2
Гърция 3.3
Португалия 3.3
Чехия 3.3
Швеция 3.3
Ирландия 3.5
Финландия 3.5
Словения 3.6
Унгария 3.6
Дания 4.1
Полша 4.4
Люксембург 4.7
Естония
Словакия

 


[1] Статията е публикувана във вестник “Пари” на 4 февруари 2005 година

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.