Административни очаквания

Остават по-малко от три седмици до месец юли. В закона за държавния бюджет за 2008 година пише, че:

„§ 23. (1) До 30 юни 2008 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително общините за делегираните от държавата дейности, за които в закон, подзаконов нормативен акт или друг акт на Министерския съвет не е предвидено друго, да предприемат необходимите действия, включително и предложения за промени в нормативни актове, за намаляване с не по-малко от 12 на сто на числеността на персонала в системата на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, с изключение на организациите и дейностите, за които в нормативен акт е определено, че се финансират въз основа на единни разходни стандарти или нормативи, както и за творческия персонал в културните институти."

Появиха се информации за извършени и планирани съкращения в няколко министерства, общини и агенции. Повечето са съкращения на незаети щатни бройки, но все пак е начало на положителен процес. Остава да видим дали ще има отчет за всички институции след 30 юни, какво ще покаже той и ще има ли някакви санкции за тези, които не са извършили оптимизации.

Наети в „Държавно управление; задължително обществено осигуряване"

Източник: НСИ

 

 


Свързани публикации.