2014: Доходите замръзват, но структурата им се подобрява

През 2014 г. средният годишен общ доход на домакинствата в страната нараства минимално спрямо 2013 година. Въпреки това, структурата на доходите видимо се подобрява – все по-голяма част от доходите на българските домакинства се формират в резултат на активна трудова дейност.

Структура на дохода на българските домакинства (2005-2014 г.)


Източник: НСИ, изчисления на ИПИ

Данните на НСИ показват, че доходите от работна заплата през 2014 г. достигат  6 327 лв. на домакинство и формират рекордните 54,2% от общия доход на домакинствата. Това отразява подобряващото се състояние на пазара на труда и увеличаването на броя на заетите лица.

Доходите от предприемачество достигат 758 лв. на домакинство, или 6,5% от общия доход – отново рекордно висок дял.

Почти непроменен спрямо предходната година се запазва делът на доходите на домакинствата от пенсии – те формират около една четвърт от общите доходи.

Доходите от други социални трансфери нарастват от 3,0% на 3,6%, но увеличението се дължи на по-високия размер на някои от социалните помощи, а не на увеличаването на броя на хората, които ги получават.

В унисон с данните за подобряване на пазара на труда, се забелязва спад на относителния дял на доходите на домакинствата от обезщетения за безработица. През 2014 г. те формират едва 0,5% от общия доход на домакинствата, което е най-ниското ниво от 2009 г. насам.

Въпреки замръзването на нивото на общите доходи през 2014 г., данните публикувани от НСИ са по-скоро положителни. Подобряването на структурата на доходите – това че по-голяма част от тях се формират като следствие от активна трудова дейност и предприемачество, залага потенциал за по-бързото им нарастване в последващи периоди.

 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Страница на проекта: www.bednostbg.info  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/


Свързани публикации.