(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M5C87P2');

2004- десет важни положителни развития

През 2004 година освен негативни неща се случиха и някои положителни развития.Те са важни за увеличаване на благосъстоянието не само в краткосрочен план,но и в дългосрочен план.

1. Приватизация
Приватизацията е важна за бързото икономическо развитие – колкото повечеактиви преминат в частния сектор, толкова повече стойност създават те зарадиикономическите стимули, които действат върху частния сектор, но не действатвърху държавния. През 2004 година (до момента) според статистиката на Агенциятаза приватизация са извършени 203 сделки за мажоритарни пакети и 1113 сделкиза миноритарни дялове от предприятия, като общият финансов ефект от тезисделки е над 3 милиарда лева. През годината са продадени 2.54% от държавнитеактиви, с което приватизираните активи достигат 57.4% от всички държавниактиви. През настоящата година са приватизирани повече активи отколкотопрез 2002 и 2003 година взети заедно. Освен това бяха сключени няколко стратегическиголеми приватизационни сделки – най-после беше продадена БТК, приватизиранибяха електроразпределителните компании. Изглежда също така, че има воляи за продажба на дружествата от Булгартабак.

2. Намаление на данъци за предприемачите
Данъчното облагане влияе силно върху стимулите за създаване на повече благосъстояниеи работни места. По-ниското облагане на предприемачите и капитала води доповече предприемачество и повече инвестиране на капитали. Съответно намалениетона данъците е важно за ускоряване на икономическото развитие. Съвсем наскороданъкът върху печалбата беше намален на 15%, с което България се нареждасред осемте страни в Европа с най-нисък корпоративен данък като е наравнос половината от тях. Освен това беше намален наполовина данъкът върху дивидентите,с което се намалява двойното облагане на доходите от разпределени печалби.Увеличени бяха и данъчно признатите амортизационни норми за машини и производственооборудване когато се отнасят за нови активи или за нови предприятия. Нена последно място по важност – най-високата пределна ставка по данъка върхудоходите се намалява от 29% на 24%.

3. Трети GSM-оператор
Конкуренцията и навлизането на нови компании в един пазар води до увеличаванена ползите за потребителите чрез намаление на цените, увеличаване на разнообразиетои подобряване на качеството на произвежданите стоки и услуги. Това влияекакто пряко – чрез по-бързо развитие на съответния отрасъл, така и непряко– чрез увеличаване възможностите за развитие на свързани отрасли. Тъй катокомуникациите са важни за всички останали бизнес дейности, повече конкуренцияв комуникациите има положителни ефекти върху цялата икономика. Заедно сприватизацията на БТК беше предоставен и трети лиценз за GSM-оператор. Стартиранена неговата дейност ще промени значително начина, по който действа комуникационниятпазар, в резултат на което ще има значителни положителни ефекти за потребителите

4. Милен Велчев защити класическите либерални идеи
Идеите за общество, основано на свободата, частната собственост и личнатаинициатива, превърнаха Съединените щати и Западния свят в най-богатата ипросперираща част от света. Тези идеи, които днес наричаме класически либерализъм/или либертарианство/, в България не се ползваха с особено разбиране и познаване.Това, обаче, започва да се променя. С годините все повече хора осъзнаватпредимствата на пазарната икономика, на частната собственост, на конкуренцията;осъзнават свободата като висша ценност. Тези развития имат много сериозниположителни ефекти за развитието на икономиката. Те в голяма степен бяхаосновата за декемврийската либертарианска реч на финансовия министър (ивероятно бяха подсилени от нея), в която той защити класическите либералнипринципи и конкретно – нулев данък върху печалбата и плосък данък за облаганена доходите.

5. Увеличение на инвестициите
За да се увеличава благосъстоянието е необходимо да се произвежда повече,а за да се произвежда повече са необходими повече производствени активи,т.е. капитали. Следователно ръстът на инвестициите е важен показател заувеличение на възможностите на икономиката да създава повече доход. Вечетри тримесечия брутните инвестиции в основен капитал се задържат над 20%от брутния вътрешен продукт. Нараства и притокът на капитали от чужбина.

6. БСП започна да осъзнава икономическата рационалност
За дългосрочното устойчиво икономическо развитие е важно всички партии,които имат сериозни шансове да участват в управлението, да осъзнават основнитепринципи на икономиката. Това намалява рисковете и по този начин икономическитеагенти имат възможност да правят по-дългосрочни планове. През 2004 годинасе забелязват отделни признаци, че социалистическата партия започва да осъзнававажността на бизнеса за развитието. БСП подкрепи намалението на данъка върхупечалбата до 15% като дори предложи въвеждане на нулева ставка за реинвестиранатапечалба. Освен това имаше и заявка, че БСП ще постави горна граница на преразпределениетона доход до около 40% от БВП. Не е маловажна и подкрепата на партията завалутния борд. Без да надценяваме тези признаци на развитие в социалистическатапартия, не можем да не отбележим, че те се случват и трябва да се насърчават.

7. Бърз ръст на частния сектор
През първото полугодие на 2004 година частният сектор расте с двуцифренитемпове. Тъй като частният сектор вече преобладава това се отразява положителнона цялата икономика, независимо от това, че държавният сектор продължавада отчита спад. Това развитие на частния сектор гарантира подобряване надоходите, а в по-дългосрочен план – нарастване на доверието в частния сектор,което от своя страна създава по-добри условия за бизнеса.

8. Интеграция в международното разделение на труда
Колкото по-интегрирана в международната икономика е една страна, толковаповече благосъстояние може да създава тя. Това важи с още по-голяма силаза малки страни като България. Международната търговия (сумата от вносаи износа) достига 127% от БВП, което е добър показател за настоящото състояние.

9. Ниска инфлация
Ниската инфлация създава възможности за по-ефективно използване на паритекато средство за размяна и измерване на стойността, намалява инфлационнияданък и създава икономическа стабилност и предвидимост. През последнитегодини в резултат на валутния борд годишната инфлация в страната е на едноцифрнинива, а валутният курс спрямо еврото е неизменен.

10. Плоският данък набира скорост
Предложението на Института за пазарна икономика за въвеждане на единна ставкаот 10% за данъка върху доходите, данъка върху печалбата и осигурителнитевноски набира все по-голяма сила. То беше публично подкрепено от над 100икономисти, финансисти и интелектуалци в отворено писмо. В голяма степеннякои от идеите бяха възприети от представители на различни политическипартии. Министърът на финансите Милен Велчев подкрепи икономическата и социалнатаважност на плоския данък. СДС предложи свой вариант за значително намалениена данъците – 10% корпоративен данък и 10-20% осигуровки. ДСБ защити нуждатаот намаление на данъчното бреме. Шансовете България да се превърне в странас ниски данъци и бързо икономическо развитие се увеличават.

   

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.