13%плосък данък в Русия: година три, от Алвин Рабушка*

Алвин Рабушка е старши сътрудник в института Хувър на университета Станфорд.

На 1 януари 2001 година в Русия беше въведен плосък данък от 13% за облаганена личните доходи.** Руският 13-процентен плосък данък замени една системас три ставки, най-високата от които беше 30% и се отнасяше за доходи над5000 долара. Плоският данък е удивително успешен по всички възможни измерителии окуражи други страни като Сърбия (2003 г.), Украйна (2004 г.) и Словакия(2004 г.) да въведат плоски данъци. Политически партии в Полша, Чехия иГрузия обявиха своята подкрепа за плосък данък, а има интерес и в Българияи Румъния. Дори Китай предприе стъпката да преведе книгата Плоският данъкна китайски, за да се обсъжда в министерството на финансите.

Нека разгледаме руския плосък данък от 13% от неговото въвеждане на 1януари 2001 година. През 2001 година приходите от данъка върху личните доходидостигат 255.5 милиарда рубли, увеличение от 46.7% в номинални рубли или25.2% в реални рубли след приспособяване към инфлацията от 21.5%. Приходитеот данъка върху личните доходи като дял от данъчните приходи в консолидираниябюджет нарастват от 12.1% през 2000 г. на 12.7% през 2001 година. Тъй катоикономическият растеж от 5.1% през 2001 година беше по-нисък от постсъветскиярекорд от 10% през 2000 година, ръстът в приходите не може да се отдадеизцяло или дори предимно на икономическия растеж.

През 2002 година приходите от данъка върху личните доходи възлизат на357.1 милиарда рубли, повишение от 39.7% спрямо 2001 година. След премахванена ефекта от инфлацията от 15.1%, реалните приходи нарастват с 24.6%, доставяйки15.3% от консолидирания бюджет. Растежът на брутния вътрешен продукт през2002 година е 4.7%, малко намаление спрямо 2001 година.

През 2003 година приходите от данъка върху личните доходи генерират 449.8милиарда рубли, номинално нарастване от 27.2% спрямо 2002 година. След коригиранезаради инфлацията от 12% реалните приходи нарастват с 15.2%, носейки 17%от приходите в консолидирания бюджет. Растежът на брутния вътрешен продукте по-бърз – 7.3%. Само корпоративният данък и ДДС генерират повече приходиот данъка върху личните доходи.

Структурата на приходите от данъка върху личните доходи през 2003 годинае следната: данъците върху доходите при ставка от 13% генерират 96.9% отприходите; данъците върху дивидентите при ставка от 30% генерират 1.9% отприходите; а данъците на нерезидентите и индивидуалните предприемачи – 0.9%.

За трите години откакто най-високата данъчна ставка на данъка върху личнитедоходи беше намалена от 30% на 13%, реалните данъчни приходи нараснаха със79.7%. Руският бюджет е относително стабилен. Данъчната събираемост се повиши.А стимулите за работа, спестяване и инвестиции остават силни.

–––––

Някои страни с плосък данък – Естония (1994 г.), Латвия (1995 г.), Русия(2001 г.), Сърбия (2003 г.), Украйна (2004 г.), Словакия (2004 г.), Хонконг.

–––––

* Статията е преведена от Георги Ангелов със съгласието на автора. Статиятае подготвена с помощта на Анжела и Диана Княжева, които са аспиранти въвфакултета по икономика на Нюйоркския университет. На английски език статиятае достъпна на http://www.russiaeconomy.org/comments/042604.html

** За общите принципи и полезните икономически ефекти от плоския данъквж. Robert Hall and Alvin Rabushka, The Flat Tax, http://www-hoover.stanford.edu/publications/books/flattax.html

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.