Становище по внесен за обсъждане проект на закон за юридическите лица с нестопанска цел (с коментари и препоръчки) – 1999 г.