Становище относно разработване на предложения за промяна на здравноосигурителния модел

И.П.И.

Институт за пазарна икономика

бул. “Патриарх Евтимий” 10, София 1142

тел./факс: (+359 2) 952 62 66, 952 35 03

ел. поща: [email protected]

страница в Интернет: www.ime.bg

 

 

Изх.№ 58-и/ 21.11.2018             ДО        

                                                   РАБОТНА ГРУПА „ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА”

 

 

СТАНОВИЩЕ

относно 

разработване на предложения за промяна на здравноосигурителния модел в Република България

 

От октомври 2018 г. експерти на Института за пазарна икономика активно участват в три от сформираните общо шест от Министерството на здравеопазването работни групи, които се очаква да разработят предложения за промяна на здравно-осигурителния модел в България:

–          „Финансиране на здравната система”,

–          „Болнична медицинска помощ”,

–          „Лекарствени продукти и медицински изделия”.

Всяка седмица съответната група има среща, на която се очаква да се работи по конкретни предложения. Обсъжданията в работните групи, обаче, бяха белязани от липса на организация, липса на информация и бързо се превърнаха във форум на мнения, който не позволи обсъждане на конкретни предложения. Предложените от Министерството на здравеопазването два модела за реформа бяха твърде общи и лишени от подробен анализ, което не позволява обсъждането им по същество.

В резултат на проведените дискусии в работните групи, както и на база на най-добрите практики от ЕС и света считаме, че качеството на здравните услуги и удовлетвореността от тях са правопропорционално свързани с наличието на конкуренция в сектора и възможността здравноосигуреното[1] лице (ЗОЛ) да избере своето застрахователно дружество и доставчик на медицински стоки и услуги. С други думи, реформирането на здравната система в България следва да има за цел въвеждане на конкуренция. Създаването на петте работни групи с цел „разработване на предложения за промяна на здравноосигурителния модел в Република България” не беше обезпечено нито с необходимото време, нито с необходимата информация за изготвяне на въпросните предложения. Имайки това предвид, считаме, че на този етап е възможно единствено да се скицират общите характеристики на бъдещата система и да се очертае пътят към реформа в сектора, докато детайлите на реформата се нуждаят от пълна информация за работата на сектора, повече време за анализирането и обсъждането на данните, както и за провеждане на пилотни реформи.

В резултат на обсъжданията в работните групи, както и на база преглед на дейността на здравните системи в други страни, предлагаме следните основни характеристики на здравната система:

 • Събиране и предоставяне в унифициран формат, позволяващ машинно обработване (без сканирани хартиени носители и pdf документи), на подробна информация за работата на доставчици на амбулаторна и болнична помощ, както и за пазара на лекарствени продукти и медицински изделия – отговорна институция: Министерство на здравеопазването;
 • Изготвяне на ясно дефиниран основен здравен пакет (ОЗП) от стоки и услуги, които се покриват от задължителното здравно осигуряване, на база на анализа на предоставената информация и актюерски разчети – отговорна институция: Министерство на здравеопазването с помощта на Националната здравноосигурителна каса и заинтересованите страни в сектора като асоциации на лечебни заведения, производители и търговци на лекарства и медицински изделия, пациентски организации и неправителствени организации;
 • Включването на видове и обем стоки и услуги в ОЗП следва да отговарят на четири основни изисквания:

o   да са от абсолютна необходимост;

o   да са ефективни;

o   да са разходно-ефективни;

o   да са непосилни за осигуряване от индивида;

 •  Ясно дефиниране на това какви стоки и услуги са част от ОЗП, както и при какви условия и в какви граници ЗОЛ следва да доплащат за тях, и дейностите извън ОЗП, които ще бъдат обект на допълнително здравно застраховане или се финансират изцяло чрез директни плащания от ЗОЛ – отговорна институция: Министерство на здравеопазването;
 • Оценяване на необходимите средства за покриване на разходите, свързани с ОЗП, както и приходоизточниците за финансирането им, включително задължителни здравноосигурителни и/или застрахователни вноски, финансиране от бюджета за групите, които се осигуряват за негова сметка, доплащания от ЗОЛ, социални плащания от бюджета за групи от обществото в неравностойно положение и т.н. – отговорна институция: Министерство на здравеопазването с помощта на Министерството на финансите, застрахователни дружества;
 • Създаване на условия за конкуренция при задължителното здравно осигуряване – основен здравен пакет, така че всяко ЗОЛ да може да избере в кое здравно застрахователно дружество да се осигурява;
 • Конкуренцията на ниво осигуряване изисква създаване на два допълнителни фонда – такъв за управление на риска, който да компенсира застрахователните компании за различния рисков профил на осигурените при тях лица, и такъв за гарантиране правата на ЗОЛ при неплатежоспособност на застрахователно дружество.
 • Фондът за управление на риска получава средства от здравните вноски от работещите, трансфер от бюджета за обществените групи, които се осигуряват за негова сметка, както и други социални плащания и превежда на застрахователните дружества средноаритметична здравна вноска за броя ЗОЛ осигурени в него плюс корекция за риска. Корекцията за риска се извършва на база на различни показатели като здравно състояние, пол, възраст, вид работа, хронични заболявания и т.н. и може да бъде както положителна, така и отрицателна. Критериите, които ще се включат в математическия модел за изравняване на риска, както и източниците на информация за тяхното изменение, следва да се обсъдят предварително от МЗ, НАП и застрахователните дружества;
 • Застрахователните дружества са длъжни да застраховат всяко ЗОЛ при равни условия, като ЗОЛ ще има право да променя избора си на фонд в срок и при определени от закон условия;
 • За да могат ЗОЛ да направят информиран избор относно здравно застрахователната си компания е необходимо изграждане на информационна система за предоставяне на унифицирана и сравнителна информация относно предлаганите от застрахователните компании цени и услуги;
 • Застрахователните компании имат право на селективно договаряне с доставчиците на здравни стоки и услуги в ОЗП – по този начин се създава както конкуренция на ниво здравно осигуряване, така и на ниво предоставяне на здравни стоки и услуги;
 • Застрахователните компании и доставчиците договарят цените, количествата и качеството на здравни стоки и услуги, които са част от ОЗП;
 • За да могат ЗОЛ да направят информиран избор относно доставчика на здравни стоки и услуги е необходимо изграждане на информационна система за предоставяне на унифицирана и сравнителна информация относно качеството на предоставяните здравни услуги, както и удовлетвореността на пациентите от тях;
 • Изграждане на цялостна информационна система, която да осигури прозрачност и възможност за контрол на работата на здравната система, включително лична електронна здравна карта, електронна рецепта, сравнение между цените и качеството на услугите на ОЗП, предоставян от застрахователните компании, сравнение между качеството на здравните услуги и удовлетвореността на пациентите от тях и т.н.;
 • Ограничаване на ролята на държавата до изготвяне на рамката за работа на сектора с цел да се осигури равнопоставеност между отделните участници и изпълняване на социални функции, когато това е необходимо;
 • Увеличаване на средствата за социалните групи, които се осигуряват за сметка на държавата, изчислени на база 8% вноска върху средния осигурителен доход за съответния месец, вместо върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

 

Това са само груби щрихи на бъдеща реформа, тъй като създаването на конкуренция, подобряването на качеството на здравните услуги и повишаването на ефективността от разходите за здравеопазването в страната може да се извърши по много начини. За изчистване на детайлите по предстоящите промени обаче е необходимо време и детайлна информация, на база на които ще бъде възможно уточняването на редица въпроси, които стоят на дневен ред. Другият елемент, който е от жизненоважно значение за бъдещата реформа, е постигане на подкрепа за и последователност при провеждането ѝ, за да се избегнат грешките, с които предходната здравна реформа в България се сблъска. 

 

С уважение,

 

Светла Костадинова

изпълнителен директор

Институт за пазарна икономика

 


[1] Въпреки че дружествата, които предоставят услугата, са застрахователни по своето естество, услугата е здравно осигуряване, тъй като има солидарен характер под формата на фонд за изравняване на риска.