Становище на ИПИ по стратегия „Европа 2020”

СТАНОВИЩЕ

по повод

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ ПО ОДОБРЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2010 – 2013)

В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”

 

2 март 2011 г.

Националната програма за реформи на Република България е основополагащ документ за осъществяването на стратегия „Европа 2020”. Целите пред България вече са заложени и одобрени, което означава, че фокусът попада изцяло върху начина на тяхното постигане, тоест върху конкретните политики. Преследваните цели са следните:

  • Заетост – „76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.”;
  • Инвестиции в НИРД – „инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в размер на 1,5% от БВП до 2020 г.”;
  • Климат-енергетика  – „16% дял на възобновяеми енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.”;
  • Образование – „дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 г.”;
  • Бедност – „намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души”

Така заложените цели, разгледани като пожелание, са в добра посока – хубаво е да има повече заети, повече инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, по-чиста енергия, повече образовани и по-малко бедни. Важният въпрос тук е не дали целите са добри сами по себе си, а с какви политики ще бъдат преследвани и колко ще ни струва (като пропуснати алтернативи) тяхното осъществяване?! От тази изходна позиция разглеждаме и Националната програма за реформи и поставените цели.

В документа прави силно впечатление разписването на смели начинания и поемането на ангажименти, без да се коментира цената на тези начинания – единствено при инвестициите са посочени част от конкретни суми и източници на средствата. При заетостта, бедността, образованието и климата се поемат ангажименти без да се споменават суми – колко ще струва всяка политика на бюджета и на българските граждани? Това са въпроси, на които трябва да се отговори за всяка една от заложените цели.

Ще разгледаме темите поотделно, като правим и конкретни предложения по всяка една от тях.

 

Виж становището ТУК.