Становище на ИПИ по проекта за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

По повод организираното на 18 май 2010 г. от Министерството на икономиката и енергетиката обществено обсъждане на промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, Институтът за пазарна икономика предостави своето становище.

 

 

18 май 2010

На вниманието на

Г-н Юлиян Николов

Директор

Дирекция „Икономическа политика”

 

Становище

по

проект на ПМС за изменение и допълнение на

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

 

Уважаеми г-н Николов,

Във връзка с представените предложения за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, предлагам на Вашето внимание коментарите на Института за пазарна икономика.

 

Коментари по основните предложения

Предложена промяна

Коментар

Намаляване на прага за получаване на сертификати клас А и клас Б

Положителният ефект на тази промяна е в увеличаването на инвестициите, които ще получават по-бързо и ефективно административно обслужване. Все пак остава необяснима причината защо се прави подобно постепенно и поетапно преминаване към бързи, лесни и евтини процедури, а не се предлагат добри условия за всички инвеститори.

Към насърчаваните сектори се прибавят тези на артистично-творческата дейност в културата и логистиката

Липсва обосновка на избора на именно тези сектори за подпомагане – с какво те са по-специални, защо имат нужда от помощ, какъв е ефектът на тяхното развитие върху икономиката, трябва ли приоритетните сектори да се определят административно, а не от потребителите. При всички положения, обаче, подпомагането на едни сектори за сметка на други изкривява пазарните стимули и не позволява най-доброто използване на ресурсите в икономиката.

Към изискването за размер на инвестицията се прибавя и критерий за заетост

Ясно е намерението да се насърчи повишаването на заетостта във връзка с получаването на преференции по ЗНИ. Статистиката за заетите в инвестиционни проекти клас А и клас Б показва, че за периода 2004 година – април 2010 г. създадените работни места по сертифицирани проекти представляват по-малко от 1% от общата заетост в страната за всяка една година, което не подпомага заетостта съразмерно на вложените ресурси от страна на администрацията.

Имотите вече ще могат да се придобиват на цени по-ниски от пазарните и освободени от държавни такси за промяна на предназначението

Продаването на цени по-ниски от пазарните (и то без търг или конкурс) представлява неефективно управление на държавното или общинското имущество. Това е абсолютно недопустимо като практика. Десетилетия практика вече показаха, че крайният резултат е създаване на условия и предпоставки за злоупотреби и корупция.

Сертифицираните инвеститори ще бъдат административно подпомогнати чрез създаването на междуведомствени групи

Създаването на междуведомствени групи е свързано с допълнителна координация, чиновници и средства. По-добър вариант е цялостна реформа на административното регулиране, а не сформиране на групи за определени случаи.Тежките, скъпи и бавни административни процедури в България са огромен проблем и трябва да бъдат решени и то за всички (и за бизнеса, и за гражданите, и за самата администрация).

Инвеститорите ще могат да получат безвъзмездна финансова помощ, ако част от инвестицията е в сферата на образованието и науката и в преработващата промишленост

Подобно облекчение не би могло да е достатъчно обосновано без да се дадат отговори на следните въпроси:

– От къде ще дойдат тези пари, особено в условията на криза?

– Как ще се използва предоставената помощ, т.е. ще бъде ли предоставяна под условие?

– Какви ефекти се очакват?

 

 

Препоръки

Тъй като намесата на държавата създава неравновесия в икономиката, препоръките които можем да дадем са свързани с цялостното подпомагане и облекчаване на частните инициативи, а не преференциалното третиране на определена група от инвеститори или сектори. В момента инвеститорите срещат неблагоприятна и непредвидима инвестиционна среда.

Конкретните препоръки са свързани както с намаляване на броя на административните процедури, така и със съкращаването на разходите при всяка една стъпка от дейността на предприемачите:

  • намаляване на изискваните разрешителни и лицензи за започване, опериране и закриване на бизнес;
  • подобряване на качеството на публичните услуги, намаление на бюрокрацията и ускоряване работата на е-правителството;
  • намаляване на регулиране на пазара на труда и общото облагане на труда;
  • премахване на лошите практики в обществените поръчки;
  • по-ефективна защита на правата на отделните инвеститори.

 

За да се привлекат повече инвеститори, трябва да се увеличи доверието в българската икономика на всички инвеститори. Предоставянето на преференции провокира очаквания за специално отношение, създава среда за недобри практики от страна на администрацията и води до харченето на средства, които биха могли да бъдат спестени за бюджета.