Становище на ИПИ относно Проекта на концепция за директните плащания през 2015-2020 г.

Наложително е България да се възползва от възможността за прехвърляне на средства от І-ви към ІІ-ри стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП). Многократно сме подчертавали, че Програмата за развитие на селските райони е по-добрият механизъм за подпомагане на селското стопанство с оглед нуждите на отрасъла, а именно – инвестиции в модернизиране на техниката, системи за напояване, повишаване нивото на оборудване и развиване на производства с добавена стойност във фермите. В същото време нашите анализи показват, че директните плащания водят до изкривяване на стимулите за производство и оскъпяване на влаганите в земеделието ресурси.  

Въвеждането на таван на субсидията по СЕПП над 150 000 евро и прехвърляне на спестените средства във ІІ стълб би имало благоприятен ефект върху селското стопанство, ако се създадат ефективни механизми за санкциониране на бенефициентите, които изкуствено са раздробили стопанствата си с цел да заобиколят ограничението, и ако не се приспадат разходите за заплати и осигуровки. Противното би довело единствено до усложняване и оскъпяване на разходите по прилагане на схемата, както и до изкуствено завишаване на разходите на труд в стопанствата без реален нетен ефект от тавана на плащанията.

Обвързаната подкрепа за сектор животновъдство трябва да е фокусирана основно върху подпомагането на животни под селекционен контрол, за които доказано се полагат усилия за повишаване на продуктивността и се наблюдават положителни резултати. Същевременно трябва да се предвиди механизъм за контрол на риска от злоупотреби. Така например, ако след втората година от прилагане на схемата се наблюдава ръст на броя на животните под селекционен контрол без успоредно с това да е налице повишване на средната продуктивност, следва да се вземат мерки за откриване и санкциониране на нарушителите, както и за евентуалното модифициране на схемата. Според нас минималните прагове за подпомагането на месодайни крави (пет животни) и на кози и овце (десет животни) са твърде ниски и съответно неефективни. Те имат социална, но не и икономическа обосновка.

ИПИ категорично се противопоставя на намаляването на минималния праг за подпомагане на стопанствата с полски култури по СЕПП до 0,5 хектара на стопанство и въвеждането на плоско плащане за дребните стопани. В свои публикации неколкократно сме се аргументирали, че подобна мярка би довела до много вредни последствия за земеделието (например, извеждане на земя от производство, злоупотреби, изостряне на отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи, рязко увеличаване на застъпванията и блокиране на работата на разплащателна агенция) без да изпълни нито една от целите, които официално си поставя.