Регионални профили: Препоръки за развитие 2018

Настоящата публикация прави обзор на някои от основните проблеми на регионалното развитие в България, идентифицирани от Института за пазарна икономика (ИПИ) вследствие на дългогодишна работа по темата.

Препоръките на ИПИ за тяхното решаване се базират на:

 • 6 годишни изследвания, съдържащи социално-икономически профил на всяка една от 28-те области в страната;
 • 65 отделни показателя, характеризиращи социалното и икономическото развитие на областите в периода след 2000 г.;
 • Над 70 тематични анализа върху местните финанси, пазара на труда, демографията, образованието, факторите за растеж и други сфери на регионалното развитие;
 • Десетки публични събития (кръгли маси, пресконференции, срещи с представители на бизнеса, администрацията и местната общност);
 • Близо 1600 заявления по реда на ЗДОИ до всички общини и десетки заявления за информация до НСИ, министерства, агенции и други държавни органи.

Възприемането на препоръките, изложени в настоящата публикация, ще спомогне за:

 • Намаляване на политическата и фискална зависимост на местните власти от централната власт и засилване на института на местната демокрация;
 • Възстановяване на връзката между данъчно облагане и политическо представителство на местно ниво;
 • Създаване на стимули за привличане на частни инвестиции, вместо за механично усвояване на средства по европейските програми от местните власти;
 • Подобряване на качеството на образованието, оптимизиране на училищната мрежа и осигуряването на подходящи кадри за нуждите на пазара на труда;
 • Намаляване на различията между общините и областите посредством повишаването на ежедневната трудова миграция, която е доказан инструмент за икономическо сближаване на териториите;
 • Повишаване на ролята на местните власти за регионалното развитие посредством създаването на естествени стимули за подобряване на бизнес средата и привличането на инвестиции, създаващи работни места;
 • Запазване на конкурентоспособността на бизнеса в по-бедните райони на страната чрез внимателната употреба на инструменти като минималната работна заплата;
 • Осигуряването на максимален достъп до европейски средства за всички райони на страната след 2020 г.

| пълен текст на публикацията |