Нарушения и пропуски в работата на общинската администрация 2013-2020 г.

Традиционно ИПИ публикува изследването „Успехите и провалите на българските правителства“ (последното е от 2021 г.), което анализира работата на администрацията чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата. Едно от изданията се фокусира върху докладите за общините. То е публикувано през 2016 г. и обхваща 86 одита на общо 83 общини.

Настоящото изследване разглежда всички публикувани общински одитни доклади на Сметната палата след 2016 г. – общо 102 доклада, които проверяват работата на местната администрация в периода 2013-2020 г. Прегледът и анализът на докладите позволява извеждане на сериозни нарушения и пропуски в дейностите на общинската администрация. Те са групирани в 3 категории, като всяка от тях включва различни видове нарушения.

 

Най-често идентифицираните нарушения са в областта на възлагането на обществените поръчки, като почти три четвърти от общините (76 на брой) допускат някакви пропуски в тази дейност. Немалка част от общините имат проблеми при събирането на местните данъци и такси (60%, или 61 на брой) и при отдаването на общинските имоти под наем (56%, или 57 на брой).

Общата картина показва, че нарушенията и пропуските на местната администрация се разпростират във всички дейности, с които тя е натоварена. Докладите откриват множество случаи на неспазване на законите, недобро финансово управление, редица нарушения при обществените поръчки и лошо стопанисване на имуществото. Понякога невъзможността на администрация да изпълнява максимално ефективно дадена дейност e  резултат от липса на капацитет и финанси, недостатъчно стимули или пък недобро планиране. В други случаи обаче информацията в докладите поражда сериозни съмнения за умишлени нарушения и корупционни практики.

 

***

Изследването включва редица примери за всяко отделно нарушение

и пълна база данни на разгледаните одитни доклади

|ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО|

***

Изследването е изготвено с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“