Мониторинг на ефективността на държавната администрация – средни месечни брутни заплати в министерствата

През миналата година Институтът за пазарна икономика стартира проект за оценка на ефективността на държавната администрация на централно ниво с подкрепата на CEE Trust. Целта е инициирането на обществен дебат и дискусия относно въпросите, свързани с административното обслужване в България, като идеите и принципите за по-добро административно регулиране ще бъдат подкрепени с конкретни данни и предложения за оптимизиране работата на държавните служители. Това ще донесе ползи както за бизнеса чрез намаляване на данък "административно бреме", така и за държавния бюджет чрез спестяване на ненужни разходи. Данъците, които се изземват от икономическите субекти и постъпват в бюджета, се обсъждат широко в публичното пространство, но времето, усилията и допълнителните разходи, които правят хората и бизнесът за справяне с административните процедури не се измерват и дискутират в достатъчна степен, въпреки че представляват същински разходи и пропуснати ползи и трябва да се отчитат при дизайна на публичните институции. Не случайно, въпреки че България е на челните места в ЕС според размера на данъците, които плащат фирмите (като се имат предвид не само преките корпоративни данъци, но и косвените данъци, социални осигуровки за сметка на работодателите и местните данъци и такси), времето, необходимо на бизнеса да плати всички тези данъци и да се отчете пред съответните държавни органи, отрежда на страната предпоследно място в ЕС (според изследване на Световната банка и ПрайсУотърХаус Купърс). 

Инициативата на ИПИ е в унисон с политиката на Европейския съюз, който в началото на 2007 г. стартира програма за действие за намаляване на административните пречки в Общността най-малко с 25% до 2012 г. Според оценки на Европейската комисия това ще доведе средно до 1,3% годишно увеличение на БВП на Евросъюза, което за България се равнява на 638 милиона лева по цени 2006 г. (положителните ефекти за България от намаляването на административната тежест с една четвърт ще бъдат реално много по-големи, тъй като административните разходи в страната са по-големи от средните стойности в Евросъюза като процент от БВП).

Със задачата за провеждане на административна реформа в България е натоварено Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), което е създадено през 2005 г. Министърът на държавната администрация Николай Василев обаче признава, че често няма достатъчно правомощия и механизми, с които да води решителна политика за оптимизиране на държавния апарат и да се противопоставя на партийни решения. Преди да се правят реформи в дадена област е необходимо да се идентифицират проблемните области, да се изследва текущото състояние и да се оценят възможностите за оптимизиране на дейностите на административните звена. В този смисъл всеки независим мониторинг на административния държавния апарат би трябвало да окаже и дисциплиниращ ефект върху бюрократичните структури.

В началото на месец май ИПИ изпрати заявление за достъп до обществена информация до всички министерства и някои първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Информацията, която ще анализираме и ще направим публично достояние през месец юни 2007 г., включва данни за средните работни заплати на служителите в администрацията на министерствата и съответните агенции и комисии към тях (второстепенни разпоредители с бюджетни кредити), заетите и незаетите щатни бройки, броя на държавните служители, преминали обучение и квалификация, и други данни относно разходите на административните звена. Административните структури ще бъдат оценявани и на база индикатори за ефективност на предлаганите услуги, тъй като е важно да се анализират разходите в контекста на предоставяните услуги и удовлетвореността на бизнеса и гражданите от обслужването. Доколко релевантни и необходими са отделните административни услуги е политически въпрос и обект на друг анализ и затова няма да се включва в оценките на работата на административните звена.

Въпреки значителния обем на изискваната информация, тя ще служи като база за последващи оценки, мониторинг, сравнения с проведените реформи. Опитът с отделните министерства ще бъде и своеобразен тест за ефективността на институциите и оценка на тяхната готовност да съдействат, да спазват законово-установени срокове и да прилагат общите стандарти за административно обслужване според приетата през септември 2006 г. Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване.

В следната таблица представяме част от данните, които МДААР ни предоставиха по Закона за достъп до обществена информация.

Таблица: Средна месечна брутна заплата на реално заетите в администрацията в периода 2005-2006 г. (в лева)

 

2005

2006

% изменение

 

по ТПО[1]

по СПО[2]

по ТПО

по СПО

по ТПО

по СПО

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

1223

0

205

302

-83%

 

Министерство на културата

578

544

711

613

23%

13%

Министерство на правосъдието

428

579

701

528

64%

-9%

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

553

551

635

725

15%

32%

Министерство на труда и социалната политика

615

508

612

704

0%

39%

Министерство на транспорта

484

542

596

706

23%

30%

Министерство на държавната администрация и административната реформа

227

187

585

757

158%

305%

Министерство на околната среда и водите

479

459

569

525

19%

14%

Министерство на икономиката и енергетиката

553

731

522

692

-6%

-5%

Министерство на финансите

473

557

492

651

4%

17%

Министерство на външните работи

453

566

485

600

7%

6%

Министерство на здравеопазването

288

526

483

565

68%

7%

Министерство на отбраната

   

445

718

   

Министерство на вътрешните работи

366

661

403

716

10%

8%

Министерство на земеделието и горите

323

443

391

516

21%

17%

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

378

524

278

543

-26%

4%

Източник: МДААР, собствени изчисления

Цялостната база данни с информация за разходите на административните звена в министерствата, численост на персонала и индикатори за ефективността на тяхната работа ще бъде качена на страниците на ИПИ и специализираната страница за оценка на въздействието на регулациите, която се поддържа от ИПИ: http://ria-studies.net/.

Пояснение

По повод публикувана информация в бюлетина на Институт за пазарна икономика (и препечатана от 24 часа на 28 май 2007 г.) относно средна брутна работна заплата в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА) следва да се направи следното уточнение – за периода 2005 – 2006 година има намаление от 1 223 лв. на 205 лв. средна брутна месечна заплата по получени от Министерството на държавната администрация данни, а не увеличение както е написано в статията. От друга страна, подадените данни от самото МДПБА са за средна месечна заплата от 363 лв. за 2005 година, а през 2006 – 344 лв. и затова не можем да твърдим кое в крайна сметка е вярната цифра.

Допуснатата грешка е техническа, за което се извиняваме на всички читатели.[1] По трудово правоотношение

[2] По служебно правоотношение