Германските преки чуждестранни инвестиции

На 28 март 2019 г. беше представен доклад[1], изготвен от ИПИ с възложител Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), който представя по-пълна картина за обема, структурата и ефектите от германските преки чуждестранни инвестиции в България спрямо тази, рисувана от официалните статистически данни за ПЧИ. Резултатите от него показват, че размерът на „подценените” инвестиции не е за пренебрегване. Според официалните данни за размера на преките чуждестранни инвестиции германските вложения в българската икономика възлизат на около 5,5 млрд. лв. или 6,77% от всички преки чуждестранни инвестиции. Когато се добавят и индиректните инвестиции с произход Германия, който навлизат в България през трети, „междинни” страни-бази, сумата се увеличава до над 6,5 млрд. лв. или 8,49% от всички преки чуждестранни инвестиции в страната, което е увеличение с около 25% в сравнение с официалните данни. По този начин Германия измества Австрия и се превръща във втория най-голям инвеститор в България след Холандия.

Предпочитаната страна-база за инвестиции в България е Австрия с дял от отблизо 66% от всички непреки германски инвестиции, обхванати в изследването. Топ три дестинациите включват още Италия – 24% и Холандия – под 10%. Част от германските инвестиции навлизат в България и през Швейцария и Унгария, но техният дял от всички непреки германски инвестиции е пренебрежимо малък.

Резултатите от изследването показват, че около 94% от германските инвестиции в България (директни и индиректни) са концентрирани в три икономически дейности:

  • преработваща промишленост,
  • търговия,
  • финансови услуги.

Топ 3 секторите, които привличат германски преки чуждестранни инвестиции – преработваща промишленост, търговия и финанси – формират около 94% от всички германски инвестиции в страната, докато общите ПЧИ в същите сектори представляват едва 48% от всички преки чуждестранни инвестиции в страната, т.е. очевидно се наблюдава известна концентрация от гледна точка на предпочитаните от германските фирми сектори на българската икономика. Концентрацията в тези сектори, както и ефектите и вложенията, навеждат на мисълта за сериозен потенциал пред местния пазар, както и дългосрочна перспектива за развитие в страната, тъй като подобни инвестиции са свързани с редица рискове.

Като цяло към края на 2017 г. фирмите с пряка или непряка германска собственост са притежавали малко под 2,8% от общия обем на дълготрайните материални активи в икономиката, като този дял в стойностно изражение се равнява на почти 3,5 милиарда лева. Същевременно германските фирми са осигурявали работни места на над 1,6% от всички заети в България или на 35,3 хиляди души. Компаниите с краен собственик германски лица реализират почти 4,1% от всички нетни приходи от продажби в икономиката за 2017 г.

Докато на национално ниво влиянието на германските инвестиции е сравнимо с това на инвестициите от други страни, те са ключов и определящ фактор за няколко областни икономики.

Прави впечатление, че повече от половината области в страната имат някаква форма на германска инвестиция – такива има в 16 от 28-те области в страната, но влиянието им не е равномерно разпределено. Най-голяма концентрация, съответно и влияние върху икономиката, се наблюдава в София-столица, София-област, Варна, Габрово и Русе.

 


[1] Виж тук: https://ime.bg/var/images/German_Investments_in_Bulgaria_1990-2017.pdf