Повече Седмичен бюлетин на ИПИ

В България нищо не се произвежда

Като цяло, данните за БВП, промишленото производство и за износа показват следното: 1/ българската индустрия се развива добре от 2000 г. насам и увеличава своята тежест в икономиката, като това се дължи основно на експанзията на преработващата промишленост; 2/ в преработващата промишленост се наблюдава трайна тенденция на преструктуриране към по-голям дял на подотрасли с висока добавена стойност за сметка на такива с по-ниска степен на преработка; 3/ този процес на преструктуриране се диктува основно от външните пазари и отразява конкурентоспособността на българските производители на стоки с относително висока добавена стойност. Иначе в страната нищо не се произвежда.

Проекти

Бедността в България

Икономическа библиотека

     

     

Изпрати e-mail: