Данъчен бюлетин: Намалете осигуровките

Защо да намалим първо осигуровките?

В последно време различни групи и отрасли в България периодично излизат с искания за намаление на ДДС или предоставяне на преференции като връщане на платения акциз. Това донякъде може да бъде оправдано, защото всяка организирана група в обществото може да поиска от правителството изключение от правилото, което да облекчи разходите и…

Осигуровките в България са твърде високи

Осигурителната тежест продължава да бъде най-голямото данъчно бреме върху бизнеса и хората в България. Въпреки намаляването на осигуровките с 6 процентни пункта през 2006 г. и с нови 3 процентни пункта през 2007 г., общата осигурителна тежест се запазва на нива от порядъка на 33.5% или малко над 1/3 от заработеното от работника…

Какво се случва с приходите от осигуровки?

През последните няколко години беше предприета значима по характер данъчна реформа, която е насочена към понижение на преките данъци и повишение на косвените. Целта е стимулиране на фирмите и гражданите да декларират и плащат данъци спрямо по-близка до действителната облагаема основа. Най-сериозни изменения бяха извършени при данъците върху печалбата и върху доходите на физическите лица, при които се прилагат пропорционални ставки от 10%…

Вместо харчене на излишъка – ниски осигуровки от 10%

През миналата година през декември правителството похарчи над 1.2 милиарда лева от излишъка в държавния бюджет. Тази година излишъкът е значително по-висок (2.7 милиарда лева само за първите 4 месеца) и както изглежда от него отново ще се похарчи голяма част (поне колкото миналата година, но най-вероятно и повече). В настоящия текст ще предложа изчисление с колко могат да се намалят осигуровките, ако вместо да се харчи излишъкът парите се насочат към намаление на осигурителната тежест върху труда…

Ефекти от социалните осигуровки върху икономиката. Предложение за пенсионна реформа

Социалните осигуровки като вид данък водят до изкривявания и свръхданъчно бреме, което променя стимулите в икономиката. Наличието на относително голям сив пазар на труда в България и практиката да не се декларират реалните доходи показва, че за работещите връзката бъдещи пенсии-осигуровки е слаба и за тях по-големият разполагаем доход сега има по-голяма полезност от очакваното увеличение на пенсията в резултат от плащането на пълния размер на осигуровките…


Свързани публикации.