Алтернативен бюджет: резюме

Следвайки традицията, започната през 2003 година, Институтът за пазарна икономика изготви алтернативен бюджет за 2005 година. Бюджетът предвижда приходи в размер на 34.5% от брутния вътрешен продукт, разходи в размер на 32.8% от брутния вътрешен продукт и излишък от 1.7%. Основните реформи в него са:

· Намаление на преките данъци до 10% – данък върху печалбата, данък върху доходите, осигурителни вноски.

· Ограничаване на държавните разходи чрез намаление на администрацията и бюджетните служители, оптимизиране на издръжката на държавните ведомства, намаление на субсидиите за губещи дейности, намаление на неефективната намеса на пазара на труда, прехвърляне на разходи към частния сектор и по-бърза приватизация.

· Използване на излишъците в бюджета за извършване на пенсионна реформа, капитализация на социалното осигуряване и други структурни реформи, както и за покриването на евентуални неочаквани промени в средата.

В резултат от намалението на преките данъци до 10%:

· облагането на доходите на гражданите и на печалбите на фирмите ще намалее повече от 2 пъти.

· ще се увеличат стимулите за предприемачество, труд, поемане на риск, спестяване, инвестиции

· ще се намали изкривяването, причинено от данъците /т.нар. свръхданъчно бреме/

· ще се ускори икономическото развитие и нарастването на благосъстоянието.

· намаляват стимулите за укриване на доходи и по този начин ще намалее и сивата икономика.

· доходите на данъкоплатците ще нараснат значително – едно средно семейство ще увеличи разполагаемия си доход с около 1700 лева годишно.

В допълнение, 3-годишната бюджетна реформа (виж по-долу в броя) предвижда допълнителни реформи през 2006 и 2007 година:

· нулев данък върху печалбата

· частни конкурентни здравни каси, пенсионна реформа, ваучерна система в образованието

· програмно бюджетиране в бюджетната сфера, намаление на броя на бюджетните служители, ограничаване на субсидиите за губещи дейности

Посочените реформи ще осигурят на българската икономика устойчив двуцифрен икономически растеж и съответно бързо нарастване на доходите на българските граждани. Освен това те ще гарантират ефективно използване на средствата на данъкоплатците и получаването на качествени публични услуги, качествено здравеопазване и образование.


Свързани публикации.