Анализ и застъпническа кампания за дерегулиране на свободните професии

  • Регулиране на осем свободни професии в Българияаприл 2022 г.

В настоящото изследване е направен преглед на режима на регулиране на осем свободни професии – адвокати, архитекти, инженери, нотариуси, одитори, независими оценители, представители по индустриална собственост и частни съдебни изпълнители. Прегледът показва, че към края на 2021 г. в България разглежданите професии са силно регулирани както за навлизане в професията, така и при упражняването им след това. Това се аргументира с необходимостта от защита на потребителите и гарантиране на качеството на услугата.

Тези регулации, обаче, затварят пазара за нови професионалисти, което ограничава конкуренцията и възпират обновяването на професията. Освен това, регулациите не успяват да поддържат процеси на добро професионално саморегулиране в съответните общности, което влияе на крайния продукт, наблюдава се фокусиране най-вече върху входящия ресурс.

Заетостта в България в разглежданите професии надминава 56,000 души и те са от значение за икономиката не само като осигуряващи заетост и предоставящи крайни услуги, но и като доставчици на междинни услуги за другите сектори в икономиката.

Изследването е изготвено с подкрепата на ATLAS Network