ПЕТИЦИЯ

През 2004 година Европейката комисия създаде работна група за обща консолидирана база за облагане с корпоративен данък. От тогава дискусиите са много оживени. Беше публикуван междинен доклад на работната група, а на 5 април 2006 година се представи Становище, което призовава към подкрепа на бъдещите усилия за хармонизиране на корпоративното облагане. По този повод Литовският институт за свободен пазар (www.freema.org) е изготвил петиция срещу усилията за данъчна хармонизация, която ще бъде изпратена до европейските институции. Анализ за вредата от данъчната хармонизация, изготвен от литовския институт, можете да прочетете на страницата на ИПИ (www.ime.bg). Ако искате да подкрепите петицията, моля изпратете и-мейл до [email protected] до понеделник следобед (10 април 2006) като посочите името на организацията и човека, който се подписва в защита на петицията.

 

  ПЕТИЦИЯСрещу усилията на Европейската комисия за създаване на Обща консолидирана база за облагане с корпоративен данък

На 4 април 2006 година Европейската комисия публикува становище на Съвета на Европа, Европейския парламент и Европейския икономически и социален съвет по отношение на “Прогресът досега и следващи стъпки към Обща консолидирана база за облагане с корпоративен данък (ОКБОКД) [1] ” във връзка с прилагането на Лисабонската програма Становището има две цели: “да докладва за прогреса до момента и да привлече вниманието към тези области, където е необходима политическа подкрепа без да се цели поемането на ангажимент от страните-членки по отношение на проекта за директива”. Становището търси политическа подкрепа от страните членки за: включване на страните-членки и Комисията в бъдещото въвеждане на общата база без да се взема прибързано и окончателно решение за общата база; готовност на всички страни-членки да направят необходимите промени в данъчното си законодателство; създаване на неформална връзка между общата база и съответните международни счетоводни стандарти; и въвеждане на общата база като възможност за фирмите. Подписалите се под тази петиция независими европейски изследователски институти, които споделят идеята за отворена икономика, създадена на основата на свободно функциониращ пазар в Европейския съюз и Европа като цяло, са дълбоко загрижени по повод усилията да се насърчава данъчната хармонизация. Ние оспорваме идеята за общата база поради няколко причини:

  • Общата база няма да спомогне за по-плавното функциониране на общ пазар, няма да намали административната тежест, нито ще е причина за по-голяма прозрачност на данъчните регулации;
  • Общата база ще бъде, и вече е, първата стъпка към обща данъчна политика на Европейския съюз, което ще навреди на данъчната конкуренция вътре в съюза и ще отслаби конкурентноспособността на региона в глобален аспект;
  • Общата база ще направи корпоративната данъчна основа дори по-сложна и по-различна от международните счетоводни стандарти; дори нейното прилагане да е по избор, общата база само ще повиши броя на стандартите в рамките на ЕС;
  • Общата база ще създаде огромни разходи по съобразяване с данъчното законодателство за бизнеса, особено за малките и средни предприятия.

Тъй като предимствата на общата база са под въпрос и недостатъците са явни, подписалите тази петиция призовават европейската общност да предприеме следните действия:

    1. Страните-членки на ЕС трябва да се противопоставят на хармонизирането на корпоративната данъчна база и бъдещите действия, целящи създаването на данъчен картел сред страни-членки;
    2. Страните с високи данъчни ставки, които защитават данъчната хармонизация, трябва да приближат собствените си данъчни системи към тези данъчни режими, които насърчават икономическия растеж;
    3. Бизнес-общността трябва да има предвид, че хармонизирането на данъчната основа няма да премахне и дори няма да създаде предпоставки за премахване на дефектите на корпоративните данъци, които сега съществуват в националните законодателства, а единствено ще наложи нови административни разходи. Затова, бизнес общността не трябва да подкрепя идеята за данъчна хармонизация, а трябва да използва тази възможност, за да призове правителствата да премахват недостатъците на националните корпоративни данъци. Бизнесът трябва публично да оповести позицията си по повод хармонизацията на данъчната база.

 

 


[1] Общата база по нататък в текста.

 

 

 


Свързани публикации.