Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

На 13 юли 2011 Институтът за пазарна икономика организира кръгла маса, на която представи двете оценки на въздействие, които изготви по целите от Националната програма за реформи на България за заетост и бедност.

 

На кръглата маса присъстваха повече от 60 представители на неправителствени организации, администрацията и граждани.

 

Презентации бяха направени за:

  • – Процесът на обществени обсъждания при изготвянето на НПР за България и беше представена накратко стратегията Европа 2020 и националните цели за България – презентация; статия по темата тук.
  • – Ефектите от предложените мерки за постигане на националната цел за увеличаване на заетостта и намаляване на хората, живеещи в риск от бедност – презентация; статии по темите тук (бедност) и тук (заетост)

 

 

Изследвания

 

Оценка на въздействието на Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015 г.)

 

Резюме на „Европа 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)
Свързани публикации.