Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За сръбските стимули и привлечените инвестиции в България

Автор: Калоян Стайков / 20.01.2012
Оцени тази статия:

Криза е. Инвестициите са малко, а държавната агенция, която трябва да привлича чуждестранни инвеститори – Българска агенция за инвестиции (БАИ), се оправдава, че те не идват, защото в други страни предлагат по-добри стимули. Дори и да е така, от това не следва автоматично, че тези страни привличат повече преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в сравнение с България. Както всъщност се вижда и от данните, които са цитирани по-долу.

Както неведнъж сме писали, финансовите стимули не са толкова привлекателни за инвеститорите, колкото е наличието на добра инвестиционна среда. Налице е положителна връзка между наличието на местна агенция за насърчаване на инвестициите и потокът преки чуждестранни инвестиции, но резултатът е силно зависим от средата, в която агенцията работи (Morisset, 2003). По-интересен резултат от изследването е, че дейността на агенцията по рекламиране на страната като привлекателна за инвестиции може да постига обратния резултат, ако тя действа в страна със слаба инвестиционна среда. Авторът стига до заключението, че една агенция за насърчаване на инвестициите би била най-ефективна, ако се фокусира върху дейности, с които се влияе върху политиката в страната. Тези препоръки са подкрепени и от доклади като Investment Climate in Practice, според които най-добрите агенции по света се фокусират именно върху поставяне на приоритети и подобряване на услугите, които предоставят на клиентите.

Нещо друго, което трябва да се има предвид, когато говорим за Българската агенция за инвестиции, е, че нивото на дейността ѝ се оценява като „средно” от последния доклад на Световната банка, Global Investment Promotion Benchmarking 2009. За сметка на това работата на агенции в Турция, Македония, Сърбия, Полша се оценява като добра. Оценките обаче не зависят от стимулите, които агенциите предлагат, а от услугите, които предоставят. Те се базират на два фактора с равни тегла – оценка на интернет страницата на институциите и оценка за справяне със запитвания до институцията. Т.е. отново стигаме до това какви услуги предлага агенцията, а не какви финансови стимули се дават на инвеститорите.

Нека видим и динамиката на ПЧИ в страните от региона през последните три години, която явно стряска БАИ. Като дял от БВП преките чуждестранни инвестиции в България са се свили със 76% в периода 2008-2010 г. (от 19% на 4,5% от БВП), според данни на ООН. Само три страни в Централна и Източна Европа имат по-голям спад – Босна и Херцеговина, Хърватска и Словакия, където ПЧИ през 2010 г. са под 1% от БВП. През 2010 г. ПЧИ в България възлизат на 4,5% от БВП, а големият спад се дължи на това, че в годините преди кризата страната привличаше най-голям дял ПЧИ като процент от БВП в региона, достигайки рекордните 29,4% през 2007 г. През 2010 г. България е на четвърто място по привлечени ПЧИ като процент от БВП след Албания, Естония и Украйна.

Като процент от световните ПЧИ България привлича 0,18% и се нарежда след Русия, Полша, Турция, Чехия, Украйна, Румъния, Унгария. Т.е. все страни с големи икономики, които е нормално да привличат повече инвестиции. Т.е. като абсолютна привлекателност България изостава след големите пазари, но е пред останалите в региона – Словакия, Словения, Балтийските страни, Сърбия, Хърватия.. Като се погледне относително колко привличаме, става ясно, че представянето ни е сред най-добрите в региона. С други думи инвестициите навсякъде страдат и ние не сме изключение. На фона на тези данни изглежда необосновано да се твърди, че инвестициите в България страдат, защото предприемачите търсят финансовите стимули, които им се предлагат в съседни страни.

След краткия преглед на различни доклади  на Световната банка, трябва да е ясно от какво има нужда БАИ. Не ѝ трябват повече стимули за инвеститорите, а просто по-добри административни услуги. В най-добрия случай агенцията може да работи за подобряване на инвестиционния климат, но трябва да престане да се оправдава със стимулите, които се предлагат в други страни.

 

*Jacques Morisset: “Does a Country Need a Promotion Agency to Attract Foreign Direct Investment?”, Policy Research Working Paper, The World Bank, 2003